The Slezan Stations of the Cross from Tapadla Pass to Sleza Mt Summit Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg Przełęcz Tąpadła - Szczyt  Ślęży

Przełęcz Tąpadła
Przełęcz Tąpadła


Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg-Gebete Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży

Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg-Gebete Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży

Stacja I. Pan Jezus skazany na śmierć

Zawzięta nienawiść faryzeuszy przeciwko Tobie zmusza Piłata do wydania wyroku śmierci. Ty milczysz, Zbawicielu świata. Wiesz, że taka jest wola Ojca. Nie załamujesz się w rozpaczy, ale mówisz odważnie: „Ojcze, Twoja wola!”. Chryste, daj mi taką odwagę, abym w każdym cierpieniu mówił tak jak Ty: „Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie”.

I. Pan Ježíš odsouzen k smrti

Když tě krutá zášť farizeů vydává Pilátovi k potvrzení trestu smrti, ty Spasiteli světa mlčíš. Víš, že je to Otcova vůle. Nezlomí tě to a i teď pravíš: „Buď vůle tvá”. Kriste, dej mi sílu, abych statečně mluvil v každém utrpení jako ty.

1. Jesus wird zum Tode verurteilt

Als der grimmige Haß der Pharisäer gegen Dich dem Pilatus das Todesurteil auf die Lippen zwingt, schweigst Du, Heiland der Welt. Du weißt es, der Vater will es so; drum brichst Du nicht verzweifelt zusammen, sondern sprichst auch hier ein tapferes: „Vater, Dein Wille!” Christus, gib mir die Tapferkeit, in jedem Leid so zu sprechen wie Du!

Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg-Gebete Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży

Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg-Gebete Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży

Stacja II. Pan Jezus bierze Krzyż na swoje ramiona

Jak przestępca, musisz Chryste nieść swój krzyż. Z prawdziwie męską odwagą bierzesz go na ramiona. Naucz mnie nie załamywać się, kiedy i mnie krzyż będzie przygniatał. Naśladować Ciebie, to nie znaczy jedynie wziąć krzyż na swoje ramiona, ale również odważnie go nieść. Panie, dopomóż mi Twoją łaską!

II. Pan Ježíš bere na sebe kříž

Jako zločinec máš, Kriste, sám nést svůj kříž. S pravou mužskou statečností ho bereš na svá bedra. Nauč mě, abych neklesl pod tíhou kříže. Následovat tebe, neznamená jen vzít kříž, ale statečně donést. K tomu mi Pane pomoz svou milostí.
 
 2. Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern

Wie ein Verbrecher mußt Du, Christus, Dein Kreuz selbst tragen. Mit echt männlicher Tapferkeit nimmst Du es auf Dich. Lehre mich, nicht zusammenzubrechen, wenn ein Kreuz mir aufgeladen wird. Dir nachfolgen heißt ja, nicht bloß sein Kreuz auf sich nehmen, sondern es tapfer tragen. Herr, hilf mir dazu mit Deiner Gnade!
 

Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg-Gebete Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży

Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg-Gebete Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży


Stacja III. Pan Jezus pierwszy raz upada pod Krzyżem

Odważnie przyjąłeś, Chryste, krzyż na swoje ramiona, lecz on przygniata Cię do ziemi. Z silną wolą powstajesz i niesiesz go dalej, z miłości ku nam. Panie, daj nam tę niezłomną wolę do niesienia krzyża, abyśmy po upadku znów mogli powstać!

III. Pan Ježíš padá prvně pod křížem

Odvážně bereš na sebe Kriste svůj kříž, ale on tě tlačí k zemi. Protože však tvá vůle je silnější, vstaneš a neseš jej dál z lásky k nám. Pane, učiň silnou naši vůli,abychom unesli kříž a opět vstali, i když jsme jednou klesli.
 
 3. Jesus fällt das erste Mal unter dem Kreuze

Mit starkem Willen hast Du, Christus, das Kreuz auf Dich genommen; doch es drückt Dich zu Boden. Weil aber Dein Wille stark war, stehst Du wieder auf, trägst das Kreuz weiter aus Liebe zu uns. Herr, mach unseren Willen zum Kreuztragen ganz stark, damit wir wieder aufstehen, wenn wir einmal gefallen sind!


Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg-Gebete Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży

Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg-Gebete Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży

Stacja IV. Pan Jezus spotyka swoją Matkę

Jezu, Ty chciałeś, żeby Twoja Matka była świadkiem Twojego cierpienia. Ty nie potrzebowałeś jej obecności. To my potrzebujemy, niosąc krzyż, czuć się Jej obecnością pocieszeni. Ona, pogrążona w smutku, uczy nas jak przyjąć cierpienie. Matko Niebieska, bądź przy mnie, kiedy włożą krzyż na moje ramiona!

IV. Pan Ježíš potkává svou matku

Ježíši, tys chtěl, aby i tvá matka byla svědkem tvého utrpení. Tys nepotřeboval pomoci, ale abychom my unesli kříž, potřebujeme útěchu tvé matky. Matko bolestná, nauč nás trpět. Nebeská Matko, stůj při mně, když mě kříž tíží.

 4. Jesus begegnet seiner Mutter

Jesus, Du wolltest, daß auch Deine Mutter Zeuge Deines Leidens wurde. Nicht Du wolltest eine Hilfe haben, sondern wir sollten uns im Kreuztragen durch ihre Nähe getröstet fühlen. Sie sollte als Leidträgerin uns Menschen im Leid verstehen lernen. Himmlische Mutter, steh Du mir zur Seite, wenn das Kreuz auf meinen Schultern liegt!


Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg-Gebete Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży

Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg-Gebete Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży

Stacja V. Szymon pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi

Może to Matka Boża wezwała Szymona do pomocy. Może i w moim cierpieniu wzywa Zbawiciela, żeby mi dopomógł. Matko, daj mi silną wolę i wytrwałość, żebym Cię nie zawiódł, lecz jak prawdziwy chrześcijanin pomógł Chrystusowi nieść krzyż!

V. Šimon pomáhá Ježíši nésti kříž

Možná, že matka zavolala Šimona na pomoc. Možná, že i v mém utrpení mi Matka Boží volá na pomoc trpícího Spasitele. Matko, dej mi obrovskou sílu a pevnou vůli, abych tě nezklamal, ale jako pravý křesťan pomohl Spasiteli nésti kříž.

 5. Simon hilft Jesus das Kreuz tragen

Vielleicht hat die Mutter den Simon zu Hilfe gerufen, vielleicht ist es auch in meinem Leid die Gottesmutter, die mir den leidenden Heiland zu Hilfe ruft. Mutter, gib mir gewaltige Kraft und starken Willen, daß ich Dich nicht enttäusche, sondern als wahrer Christ dem Heiland das Kreuz tragen helfe!


Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg-Gebete Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży

Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg-Gebete Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży


Stacja VI. Święta Weronika ociera twarz Panu Jezusowi

Słaba Kobieta z silną wolą pomaga Ci, Chryste, drobnym uczynkiem i otrzymuje bogatą zapłatę. Chryste, pomóż mi nie tracić odwagi w dźwiganiu krzyża. Najpiękniejszą zapłatą dla mnie będzie ratowanie cierpiących ludzkich dusz. Wynagródź również wszystkim tym, którzy przez modlitwę oraz uczynki miłosierdzia pomagają mi w niesieniu krzyża!

VI. Veronika podává Panu Ježíši roušku

Slabá žena, ale se silnou vůlí prokazuje tobě, Kriste, dobrý skutek. Za to ji čeká bohatá odměna. Kriste dej, aby neklesala moje odvaha pod tíhou kříže. Největší odměnou by mi bylo spasení duší. Odměň bohatě také všechny, kteří mi modlitbou a láskou pomáhají nésti tento kříž.

 6. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch

Eine Frau mit schwachen Kräften, aber starkem Willen hilft Dir, Christus, mit einem kleinen guten Werk; doch reicher Lohn wird ihr zuteil. Christus, laß mir den Mut zum Kreuztragen nicht sinken! Der schönste Lohn wäre mir die Rettung der Seelen. Lohne auch alle, die durch Gebet und sonstige Liebe mir helfen, das Kreuz zu tragen, mit reichem Lohne!


Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg-Gebete Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży

Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg-Gebete Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży
.

Stacja VII. Pan Jezus upada drugi raz pod Krzyżem

Chryste, ludzie próbowali ulżyć Ci w niesieniu krzyża, lecz znów upadasz. Pomoc ludzka na nic się nie zdaje, jeżeli Bóg nie pomoże. Dlatego błagam Cię, Zbawicielu, pomóż mi, bo inaczej załamię się i odrzucę Twój krzyż. A przecież od chwili niesienia przez Ciebie krzyża nie ma żadnego cierpiącego bez Twojej pomocy.

VII. Pan Ježíš klesá podruhé pod křížem

Kriste, lidé se pokoušeli ulehčit ti tvou křížovou cestu, a přece opět klesáš. Lidská pomoc není ničím, když nepomáhá Bůh. Proto tě úpěnlivě prosím, pomoz mi, jinak se zhroutím a odhodím tento kříž. Ale od té doby, co tys nesl svůj kříž, není trpících bez tvé pomoci.
 
 7. Jesus fällt das zweite Mal unter dem Kreuze

Christus, die Menschen haben versucht, Dir den Kreuzweg zu erleichtern; doch bald fällst Du wieder hin. Menschenhilfe ist nichts, wenn Gott nicht hilft. Und so flehe ich zu Dir, kreuztragender Heiland, hilf Du mir, sonst breche ich zusammen und werfe das Kreuz weg. Aber seit Du das Kreuz getragen, ist kein Leidträger ohne Deine Hilfe.


 Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg-Gebete Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży

Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg-Gebete Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży
.

Stacja VIII. Pan Jezus pociesza płaczące nad nim niewiasty

Na swojej Drodze Krzyżowej troszczysz się, Chryste, o innych cierpiących. Ja, Twój naśladowca, zupełnie bezinteresownie muszę pamiętać w moim cierpieniu o wszystkich tych, którzy jeszcze więcej cierpią niż ja. Panie, zmiłuj się nad nimi, udziel także pociechy i pomocy tym, którzy jej potrzebują!

VIII. Jeruzalémské ženy pláčí nad Panem Ježíšem

Kriste, na tvé křížové cestě se staráš ještě o jiné trpící. Tak i já, tvůj následovník, se musím stát zcela nesobeckým. Chci vzpomenout ostatních, kteří třeba nesou mnohem těžší kříže než já. Pane, smiluj se nad nimi. Dej jim sílu a útěchu.

 8. Jesus redet mit den weinenden Frauen

Auf Deinem Kreuzweg, Christus, sorgst Du Dich noch um andere leidende Menschen. So muß auch ich, Dein Nachfolger, ganz selbstlos werden, will in meinem Leid auch der anderen gedenken, die vielleicht noch viel schwerere Kreuze tragen als ich. Herr, erbarme Dich ihrer, gib auch ihnen Trost und Kraft!


Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg-Gebete Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży

Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg-Gebete Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży
.

Stacja IX. Pan Jezus upada trzeci raz pod Krzyżem

Krótko przed celem znów powala Cię krzyż, który dźwigasz, Chryste. Już trzeci raz krzyż ten przygniata Cię do ziemi. Zdaje się, że opuściły Cię wszystkie siły. Jednak chcesz swoją ofiarę wypełnić do końca, a nam okazać jeszcze większą miłość. Panie, uczyń mnie zawsze gotowym, z miłości ku Tobie i ludziom, jeszcze więcej cierpieć, jeżeli taka Twoja wola.

IX. Pan Ježíš klesá potřetí pod křížem

Krátce před cílem tě tíha kříže opět tlačí k zemi. Zdá se, že tě opouštějí všechny síly. Ty však chceš svou oběť dokončit. Nezůstáváš ležet, ale chceš nám ještě projevit větší lásku.

 9. Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz

Kurz vor dem Ziele drückt Dich, kreuztragenden Christus, das Kreuz nochmals zu Boden. Alle Kräfte scheinen Dir entschwunden zu sein; doch du willst dein Opfer vollenden, willst nicht liegen bleiben, sondern uns noch größere Liebe zeigen. Herr, mach immer mich bereit, aus Liebe zu Dir und den Seelen noch mehr zu leiden, wenn du es willst!


Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg-Gebete Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży

Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg-Gebete Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży

Stacja X. Pan Jezus obnażony z szat

Nareszcie możesz odłożyć krzyż, ale przychodzą nowe cierpienia. Obnażają Cię z szat. Jednak Twojej godności Syna Bożego i Zbawiciela, Twojej królewskiej godności nikt Ci zabrać nie może, nawet jeżeli obnażony umierasz pośród przestępców. Panie, jeśli i mnie pozbawią zewnętrznej godności, pozostanę przecież dzieckiem Bożym, bojownikiem Bożym, Kapłanem Bożym. Tego nikt mi zabrać nie może!

X. Pan Ježíš je zbaven svého roucha

Konečně můžeš odložit těžký kříž. Přicházejí však nová muka. Jsi zbaven ošacení, ale tvou vážnost, Syna Božího a Spasitele, tvou královskou důstojnost ti nikdo nemůže vzít, i když zemřeš nahý mezi zločinci. Pane, i když mi vezmou moji vnější čest, přece zůstanu tvým dítkem, bojovníkem Božím, knězem Božím. To mi nikdo nemůže vzít. Potěš mě v tomto utrpení.

 10. Jesus wird seiner Kleider beraubt

Endlich darfst Du den Kreuzesbalken ablegen, aber es kommen neue Leiden. Man nimmt Dir Deine Kleider. Doch Deine Würde als Gottessohn und Erlöser, Deine Königswürde kann Dir niemand nehmen, auch wenn Du nackt unter Verbrechern stirbst. Herr, wenn man mir auch meine äußere Ehre nimmt, ich bleibe doch Kind Gottes, Kämpfer Gottes, Priester Gottes, das kann mir niemand nehmen. Laß mich dessen froh bleiben in allem Leid!


Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg-Gebete Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży

Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg-Gebete Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży


Stacja XI. Pan Jezus do Krzyża przybity

Krzyż ma stać się Twoim łożem śmierci, od którego nie możesz się uwolnić, dopóki nie oddasz swojej duszy w ręce Ojca Niebieskiego. My, chrześcijanie, a szczególnie my, kapłani, jesteśmy mniej lub więcej do krzyża przywiązani. Pozwól mi pamiętać o tym w chwilach, kiedy przyjdą nowe cierpienia i dodaj mi sił, bym wytrwał pod krzyżem!

XI. Pan Ježíš je přibit na kříž

Kříž se stává tvým smrtelným ložem, kterého se již nezbavíš, pokud svou duši neodevzdáš do rukou nebeského Otce. Tak jsme my, křesťané, a obzvláště my, kněží, více či méně připoutáni na kříž. Nechť si to vždy uvědomuji, přijdouli nová utrpení. Dej mi statečnost, abych vydržel pod křížem.

Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg-Gebete Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży

Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg-Gebete Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży


Stacja XII. Pan Jezus umiera na Krzyżu

Trzy okrutne godziny wisisz na krzyżu, zanim śmierć Cię uwolni. Mogłeś prędzej śmierć przywołać. Chciałeś nam jednak okazać Twoją miłość do końca. Pomóż mi wytrwać w cierpieniach, aż mnie Ojciec od nich uwolni! Dopiero wówczas moje cierpienie będzie radością dla Ciebie, prawdziwą pokutą za grzechy moje i innych ludzi. Panie, daj mi siły, bym wytrwał aż do końca!

XII. Pan Ježíš umírá na kříži

Tři těžké hodiny visíš na kříži, než tě smrt vysvobodí. Měl jsi moc ji dříve přivolat, ale tys svou lásku k nám chtěl prokázat až do konce. Dej, ať i já vytrvám v tomto utrpení, než mě vysvobodí Otec. Teprve potom se stane mé utrpení pro tebe radostí, pokáním za své hříchy i uspokojivým smířením za hříchy jiných. Pane, dej mi sílu a dobrou vůli až do konce.
 
 12. Jesus stirbt am Kreuze

Drei schwere Stunden hängst Du am Kreuze, ehe Dich der Tod erlöste. Du hättest die Macht gehabt, ihn eher zu rufen, doch Du wolltest Deine Liebe uns zeigen bis aufs Letzte. So laß auch mich im Leid ausharren, bis der Vater mich davon befreit! Erst dann wird auch mein Leid eine Freude sein für Dich, eine rechte Buße für meine Sünden und eine Dir wohlgefällige Sühne für die Sünden der anderen. Herr, gib mir die Kraft und guten Willen bis zum Letzten!


Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg-Gebete Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży

Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg-Gebete Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży


Stacja XIII. Pan Jezus zdjęty z Krzyża

Tylko jeden z Apostołów i kilka pobożnych kobiet wytrwało pod krzyżem. Wśród nich i Ty, Matko Boża. Pomóż i mi wytrwać pod krzyżem. Nie opuszczaj mnie, kiedy nadejdzie godzina mojej śmierci. Matko Bolesna, uczyń mnie odważnym znieść każde cierpienie, pomóż mi w dźwiganiu krzyża!

XIII. Pan Ježíš sňat z kříže

Jen jediný apoštol vydržel pod křížem a několik zbožných žen, mezi nimi ty, Marie Matko Boží. Pomoz i mně vydržet pod křížem a stůj při mně, když jednou přijde i má hodina smrti. Matko bolestná, učiň mě statečným, abych unesl každý kříž, vždyť i ty mi ho pomůžeš nést.

 13. Jesus wird vom Kreuze abgenommen

Nur ein Apostel hat unter dem Kreuze ausgehalten und einige fromme Frauen, darunter Du, heilige Gottesmutter Maria. So hilf auch mir, unter dem Kreuze aushalten, und steh mir bei, wenn einst meine Sterbestunde kommt. Schmerzensmutter, mache mich tapfer, jedes Kreuz zu tragen; denn Du wirst mir auch tragen helfen!

Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg-Gebete Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży

Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg-Gebete Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży


Stacja XIV. Pan Jezus złożony do grobu

Twoje martwe ciało, Chryste, złożono do grobu. Zostawiłeś nam swoje święte Oblicze na płótnie, którym Cię pobożne ręce owinęły. Wkrótce jednak powstaniesz z grobu jako Zwycięzca. Zbawicielu, pozwól mi ciągle jako pociechę odczuwać, że po każdym cierpieniu nastąpi radość, a po każdym upokorzeniu wywyższenie! Uczyń mnie odważnym znieść wszystko!

XIV. Pan Ježíš položen do hrobu

Tvé mrtvé tělo, Kriste, je dáno do hrobu, kde do plátna, kterým tě zbožné ruce přikryly, otiskuješ svou zbožnou tvář. Brzy však vyjdeš z hrobu jako vítěz. Spasiteli, nechť mi je útěchou, že po každém utrpení přijde radost, po každém pokoření povýšení. Dej mi statečnost, abych vše vydržel.
 
 14. Der Leichnam Jesu wird in das Grab gelegt

Dein Leichnam, Christus, wird ins Grab gelegt, wo Du uns Dein heiliges Antlitz auf das Linnen zeichnest, das fromme Hände über Dich breiten. Bald aber kommst Du aus dem Grabe als Sieger hervor. Heiland, laß es mich stets als Trost empfinden, daß hinter jedem Leid wieder einmal die Freude kommt, hinter jeder Verdemütigung die Erhöhung! Mache mich tapfer, bis dahin auszuhalten!
 

Nad Śląskiem dominuje krzyż milenijny na Ślęży z napisem: Z TYM ZNAKIEM ZWYCIĘŻYSZ. Tablica głosi: DAR LEŚNIKÓW DOLNOŚLĄSKICH NA JUBILEUSZ 1000-LECIA BISKUPSTWA WROCŁAWSKIEGO 17.06.2000 R.
Nad  Śląskiem dominuje krzyż milenijny na Ślęży z napisem:  Z TYM ZNAKIEM ZWYCIĘŻYSZ
Tablica głosi: DAR
 LEŚNIKÓW DOLNOŚLĄSKICH
NA JUBILEUSZ 1000-LECIA
BISKUPSTWA WROCŁAWSKIEGO
17.06.2000 R.The Art and Spirit of Wroclaw, PolandThe Art and Spirit of Wroclaw, Poland

***


The Multiannual Wroclaw Festival of Integrity of the Human Person
dedicated to St John Paul II Motto: Time for Enlightenment in Europe
Love Wroclaw's culture. European Capital of Culture 2016: Wroclaw, Poland and San Sebastián (Donostia), Spain Europejska Stolica Kultury 2016: Wrocław, Polska i San Sebastian (Donostia), Hiszpania Capital Europea de la Cultura 2016: Wroclaw, Polonia y San Sebastián (Donostia), España 2016ko Europako Kultur Hiriburu: Wroclaw, Polonia eta San Sebastián (Donostia), Espainia
European Capital of Culture 2016: Wroclaw, Poland and San Sebastián (Donostia), Spain
Europejska Stolica Kultury 2016: Wrocław, Polska i San Sebastian (Donostia), Hiszpania
Capital Europea de la Cultura 2016: Wroclaw, Polonia y San Sebastián (Donostia), España
2016ko Europako Kultur Hiriburu: Wroclaw, Polonia eta San Sebastián (Donostia), Espainia


Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, is instrumental in promoting compensatory fertility to protect indigenous peoples of Europe from extinction and diverse European cultures from disappearance. 
culture of compensatory fertility - the last chance for Europe


***

The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit

***

Miss Love of Wroclaw, Poland, World Virginity until Marriage Capital,
European Capital of Culture 2016


MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit

***
Virginal Wroclaw, Poland

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit


***

European Capital of Culture 2016: Wroclaw, Poland and San Sebastián (Donostia), Spain
Europejska Stolica Kultury 2016: Wrocław, Polska i San Sebastian (Donostia), Hiszpania
Capital Europea de la Cultura 2016: Wroclaw, Polonia y San Sebastián (Donostia), España
2016ko Europako Kultur Hiriburu: Wroclaw, Polonia eta San Sebastián (Donostia), Espainia

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit

***

 Wroclaw Silesian Capital

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit

***

 Wroclaw close-ups

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

Wroclaw, Poland, the capital of Polish Silesia proud of its Roman Catholic past, present and future

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit

***

Saint Teresa Benedicta of the Cross, O.C.D. Roman Catholic nun, Virgin and Martyr
-
How Edith Stein, a rebellious Jewish girl raised in Wroclaw
became a saint patroness of Europe and of World Youth Day


MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit

***


SEDES SAPIENTIAE WRATISLAVIENSIS

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

 How to love the Germans? Jak pokochać Niemców?
Jak milovat Němců? Wie man die Deutschen lieben?


MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

Vocazione di san Matteo - Powołanie św. Mateusza  - The Calling of St. Matthew

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***


Mt Sleza  Silesian Sleza Mountain

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

MARCH OF VIRGINS UP TO THE MOUNT SLEZA
POCHOD PANICŮ A PANEN NA HORU SLEZU
MARSCH DER JUNGFRAUEN ZUM DEN BERG SLEZA


Góra Ślęża - punkt spotkań ludzi maszerujących w czystości ku małżeńskiej płodności
click the full colour icon above to visit

***

Ślęża - Maryjna Góra Pokoju
Sleza - The Marian Mountain of Peace
Sleza - La Montagna Mariana della Pace
Sleza - Mariánská Hora Míru
Sleza - Die Marian Berg des Friedens
Слеза - Марийная Гора Мира


MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit
***

Stations of the Cross Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg
Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży


MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

Nature, Wildlife, Landscape, Ecology of Silesia, Poland

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

The Odra River, Mother of Western Poland

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***


silesian.eu Main Page

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

Web pages in Polish

Śląsk #1: Ślęża - korzeń Śląska
od zamierzchłej przeszłości do teraźniejszości

Śląsk #2: Śląsk kolebką Polski

Śląsk #3: Dwieście lat prusactwa na Śląsku

Śląsk #4: Mapy

Źródło*Anna*Dzika*Przyroda*

Góra*Ślęża*Śląsk*Polski

Ślęża

Towarzystwo Ślężańskie

Grupa Ślęży - fragment starej mapy i mapa turystyczna

Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach

Ziemia Ślężańska w internecie

Dziewiczy Wrocław

Marsz dziewic na Górę Ślężę

Góra Ślęża - punkt spotkań ludzi maszerujących w czystości ku małżeńskiej płodności