Translate this page!
Powered by Translate
Share with others :-)

This web page is to be viewed in Unicode Character Set UTF-8 if problems occur.
UTF-8 is probably the most commonly used encoding, Unicode for humanity united.

 
Śląsk Polska Silesia Poland Slezsko Polsko Schlesien Polen

Polish Silesian Sleza Mountain, Mt Olympus of the Middle EuropeŚlęża - Maryjna Góra Pokoju,  Sleza - The Marian Mountain of Peace, Sleza - La Montagna Mariana della Pace
  Sleza - Mariánská Hora Míru, Sleza - Die Marian Berg des Friedens, Слеза - Марийная Гора Мира
Śląsk Polska Silesia Poland Slesia Polonia Slezsko Polsko Schlesien Polen Силезия Польша
Towarzystwo Ślężańskie The Slezan Society Sulistrowiczki - Sulistrowice - Sobótka - Wrocław - Warszawa


Polish Silesian Sleza Mountain, Mt Olympus of the Middle Europe
Ślęża - Maryjna Góra Pokoju,  Sleza - The Marian Mountain of Peace, Sleza - La Montagna Mariana della Pace
 Sleza - Mariánská Hora Míru, Sleza - Die Marian Berg des Friedens, Слеза - Марийная Гора Мира


Ks. Jakub Bartczak przewodniczy Mszy Świętej w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Górze Ślęży 26. września 2015.
Ks. Jakub Bartczak przewodniczy Mszy Świętej w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Górze Ślęży 26. września 2015. Spotkanie z Jezusem Chrystusem Młodych Archidiecezji Wrocławskiej. Do Pana Boga prowadzą młodzież inicjatorzy i gospodarze spotkania: ks. prałat dr Ryszard Staszak, proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sulistrowicach i ks. Jakub Bartczak, do tejże parafii nowo przydzielony wikariusz. Ks. Kuba Bartczak głosząc hip hopowe kazania, wypełnia napomnienia św. Pawła z Listu do Filipian 4: 4 Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! 5 Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! 6 O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! 7 A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie
Spotkanie z Jezusem Chrystusem Młodych Archidiecezji Wrocławskiej. Do Pana Boga prowadzą młodzież inicjatorzy i gospodarze spotkania: ks. prałat dr Ryszard Staszak, proboszcz Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sulistrowicach i ks. Jakub Bartczak, do tejże parafii nowo przydzielony wikariusz. na youtube
 Ks. Kuba Bartczak głosząc hip hopowe kazania, wypełnia napomnienia św. Pawła z Listu do Filipian 4:4-9


List św. Pawła do Filipian 4

Napomnienia szczegółowe
4 Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! 5 Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! 6 O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! 7 A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. 8 W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym - to miejcie na myśli! 9 Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.

4 Always be filled with joy in the Lord. I will say it again. Be filled with joy. 5 Let everyone see that you are gentle and kind. The Lord is coming soon. 6 Don’t worry about anything, but pray and ask God for everything you need, always giving thanks for what you have. 7 And because you belong to Christ Jesus, God’s peace will stand guard over all your thoughts and feelings. His peace can do this far better than our human minds.[b] 8 Brothers and sisters, continue to think about what is good and worthy of praise. Think about what is true and honorable and right and pure and beautiful and respected. 9 And do what you learned and received from me—what I told you and what you saw me do. And the God who gives peace will be with you.
4 Rallegratevi sempre nel Signore. Ripeto: rallegratevi. 5 La vostra mansuetudine sia nota a tutti gli uomini. Il Signore è vicino. 6 Non angustiatevi di nulla, ma in ogni cosa fate conoscere le vostre richieste a Dio in preghiere e suppliche, accompagnate da ringraziamenti. 7 E la pace di Dio, che supera ogni intelligenza, custodirà i vostri cuori e i vostri pensieri in Cristo Gesù. 8 Quindi, fratelli, tutte le cose vere, tutte le cose onorevoli, tutte le cose giuste, tutte le cose pure, tutte le cose amabili, tutte le cose di buona fama, quelle in cui è qualche virtù e qualche lode, siano oggetto dei vostri pensieri. 9 Le cose che avete imparate, ricevute, udite da me e viste in me, fatele; e il Dio della pace sarà con voi.
4 Radujte se v Pánu vždycky; znovu říkám: Radujte se! 5 Všichni lidé ať znají vaši vlídnost. Pán je blízko. 6 O nic nemějte starost, [a] ale za všechno se modlete. O své potřeby proste s vděčností Boha, 7 a Boží pokoj přesahující všechno chápání bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši. 8 Závěrem, bratři, cokoli je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, cokoli má dobrou pověst, je-li nějaká ctnost a nějaká chvála – o tom přemýšlejte. 9 Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi.
4 Freut euch im Herrn allezeit; abermals sage ich: Freut euch! 5 Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren! Der Herr ist nahe! 6 Sorgt euch um nichts; sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kundwerden. 7 Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus! 8 Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht[a]! 9 Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut; und der Gott des Friedens wird mit euch sein.
4 Будьте всегда полны радости в Господе! Повторяю снова, возрадуйтесь! 5 Пусть ваша доброта станет известна всем. Господь близок. 6 Не беспокойтесь ни о чём, но при любых обстоятельствах через молитву и прошение с благодарностью обращайтесь с вашими просьбами к Богу, 7 и мир, исходящий от Него, превосходящий понимание ваше [b], пусть охраняет сердца ваши и умы ваши во Христе Иисусе. 8 В заключение, братья и сёстры, скажу: помышляйте о том, что истинно, благородно, правильно, непорочно, достойно восхищения и приятно, обо всём достойном и похвальном, 9 о том, что узнали, получили, слышали и о том, что, как вы видели, делаю я. Продолжайте усердствовать во всём этом, и Бог, источник мира, будет с вами.

Marysia Sokołowska, lat 17, przed rzeźbą “panna z rybą” dokumentującą szacunek okazywany na Górze Ślęży dziewczetom i młodym kobietom już w IV - III w. przed narodzeniem Chrystusa.
Marysia Sokołowska, lat 17, przed rzeźbą “panna z rybą” dokumentującą szacunek okazywany na Górze Ślęży dziewczętom i młodym kobietom
już w IV - III w. przed narodzeniem Chrystusa.


Od 3. maja 2015 nowy film na youtube składający się z dwóch części logicznie ze sobą powiązanych.
https://www.youtube.com/watch?v=oWGk53R0FyA

Przed Panną z Rybą na Ślęży: 2014 Marysia Sokołowska Ave Maria; 2015 Pielgrzymka NSZZ SOLIDARNOŚĆ. 1. czerwca 2014: Po Mszy Świętej pod kościołem p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny siedemnastoletnia Marysia Sokołowska śpiewa Ave Maria (łac. Zdrowaś Mario) pod figurą Panny z Rybą sprzed 2 300 lat. Spróbuj zaśpiewać razem z Marysią. Oto tekst: Avé María, grátia pléna, Dóminus técum. Benedícta tu in muliéribus, et benedíctus frúctus véntris túi, Iésus. Sáncta María, Máter Déi, óra pro nóbis peccatóribus, nunc et in hóra mórtis nóstrae. Ámen. 1. maja 2015: Na Mszę Świętą rekonsekracyjną do kościoła  p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny  pielgrzymują ludzie pracy prowadzeni przez dolnośląską NSZZ "Solidarność". Na przedzie poczet honorowy z krzyżem i flagą maryjną. Sprawowaniu obydwu Eucharystii przewodniczył Jego Ekscelencja ks. arcybiskup Józef Kupny - Metropolita Wrocławski.   "Kiedyś szukano tu Boga - dzisiaj ludzie szukają tu kontaktu z Bogiem, którego już znają" - ks. prałat dr Ryszard Staszak o Górze Ślęży.  Ślęża - Maryjna Góra Pokoju  http://sleza-marian-peace-mount.com/

Przed Panną z Rybą na Ślęży: 2014 Marysia Sokołowska Ave Maria; 2015 Pielgrzymka NSZZ SOLIDARNOŚĆ.

1. czerwca 2014:
Po Mszy Świętej pod kościołem p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny siedemnastoletnia Marysia Sokołowska
śpiewa Ave Maria (łac. Zdrowaś Mario) pod figurą Panny z Rybą sprzed 2 300 lat.

Spróbuj zaśpiewać razem z Marysią. Oto tekst:
Avé María, grátia pléna, Dóminus técum. Benedícta tu in muliéribus, et benedíctus frúctus véntris túi, Iésus.
Sáncta María, Máter Déi, óra pro nóbis peccatóribus, nunc et in hóra mórtis nóstrae. Ámen.

1. maja 2015
Na Mszę Świętą rekonsekracyjną do kościoła  p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny pielgrzymują ludzie pracy
prowadzeni przez dolnośląską NSZZ "Solidarność". Na przedzie poczet honorowy z krzyżem i flagą maryjną.

Sprawowaniu obydwu Eucharystii przewodniczył
Jego Ekscelencja ks. arcybiskup Józef Kupny - Metropolita Wrocławski.

"Kiedyś szukano tu Boga - dzisiaj ludzie szukają tu kontaktu z Bogiem, którego już znają"
 - ks. prałat dr Ryszard Staszak o Górze Ślęży.


Ślęża - Maryjna Góra Pokoju

Ślęża to Góra Maryjna - Sleza is a Marian Mountain - Sleza je Mariánská hora - Sleza ist ein Marianisch Berg Kolumna maryjna, 1720, kościół Św. Jakuba Apostoła, Sobótka, Śląsk Polski - Marian column, 1720, the church of St. James the Apostle, Sobotka, Polish Silesia - Mariánský sloup, 1720, kostel svatého Jakuba apoštola, Sobotka, Polské Slezsko - Mariensäule, 1720, die Sankt-Jakobus-Apostel-Kirche, Sobotka, Polnisch Schlesien
Kolumna maryjna, 1720, kościół Św. Jakuba Apostoła, Sobótka, Śląsk Polski - Marian column, 1720, the church of St. James the Apostle, Sobotka, Polish Silesia - Mariánský sloup, 1720, kostel svatého Jakuba apoštola, Sobotka, Polské Slezsko - Mariensäule, 1720, die Sankt-Jakobus-Apostel-Kirche, Sobotka, Polnisch Schlesien


Ślęża to Góra Maryjna - Sleza is a Marian Mountain - Sleza je Mariánská hora -  Sleza ist ein Marianisch Berg

Kościół Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Stary Zamek k/Sobótki, Śląsk Polski
Kościół Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, Stary Zamek k/Sobótki, Śląsk Polski. Najstarsze 1255-1260 przedstawienie Św. Stanisława biskupa w Polsce: Najświętsza Panna Maria z Dzieciątkiem Jezus i biskup męczennik 1079, św. 1253, patron chrzescijańskiego ładu moralnego 1979 - Jan Pawel II
Najstarsze 1255-1260 przedstawienie Św. Stanisława biskupa w Polsce: Najświętsza Panna Maria z Dzieciątkiem Jezus i biskup męczennik 1079, św. 1253
główny patron Polski,  patron chrzescijańskiego ładu moralnego 1979 - Jan Pawel II

Poland's oldest depiction of st. Stanislaus - Nejstarší vyobrazení svatého Stanislava v Polsku - Polens älteste Darstellung von Sankt Stanislaus
Old Castle near Sobotka, Polish Silesia - Starý Zámek u Sobotky, Polské Slezsko - Altenburg  bei Zobten, Polnisch Schlesien


HIS HOLINESS JOHN PAUL II, APOSTOLIC PILGRIMAGE TO POLAND

To Bishops and guests from various countries and dioceses of Poland (Kraków, June 9, 1979)

Historia nas uczy, że stosunki między biskupem Stanisławem a królem Bolesławem II, na początku dobre, zaczęły stopniowo pogarszać się na skutek niesprawiedliwości i okrucieństw popełnianych przez króla w stosunku do jego poddanych. Biskup krakowski, prawdziwy ,,dobry Pasterz” (J 10, 10), bronił podstawowych i nienaruszalnych praw swej owczarni. Król odpowiedział gwałtem. Biskup został zamordowany podczas sprawowania Ofiary eucharystycznej. Czaszka męczennika, przechowywana z czcią w artystycznym relikwiarzu, nosi na sobie widoczne ślady śmiercionośnych ciosów.

Odtąd święty Stanisław stał się patronem Polski oraz szczególnym dobroczyńcą i opiekunem ubogich; ale nade wszystko jest dla biskupów wzorem niezłomnej i niestrudzonej odwagi w przekazywaniu i obronie świętego depozytu wiary. Od wieków był uznawany za wybitnego rzecznika prawdziwej wolności i twórczej syntezy, dokonującej się w duszy wierzącego, między lojalnością w stosunku do ojczyzny ziemskiej a wiernością Kościołowi, który żyje w perspektywie miasta trwałego, które ma przyjść (por. Hbr 13, 14).  (cały tekst po polsku)

History tells how the relationship between Bishop Stanislaus and King Boleslaus II, serene at first, later deteriorated because of the injustices and cruelty visited by the King upon his subjects. The Bishop of Krakow, an authentic "good shepherd" (cf. John 10:10-14), defended his flock. The King replied with violence. Bishop Stanislaus was killed while celebrating Mass. On the venerated skull of the Martyr, now preciously preserved in an artistic reliquary, one can still see the signs of the heavy mortal blows.

2. From that time on, Saint Stanislaus became the Patron of Poland. He became especially the benefactor and protector of poor people; he became, above all, an example to Bishops as to how to communicate and defend the sacred deposit of faith with undaunted strength and unbending spirit. For centuries he has been considered an illustrious witness to genuine freedom and to the fruitful synthesis which is brought about in a believer between loyalty to an earthly fatherland and fidelity to the Church which lives in the expectation of a definitive and future city (cf. Heb 13:14).

L'histoire nous dit que les rapports entre l'évêque Stanislas et le roi Boleslas II, qui étaient sereins au début, se détériorèrent ensuite en raison des injustices et des cruautés commises par le roi à l'égard de ses sujets. L'évêque de Cracovie, en authentique "bon pasteur" (cf. Jn 10, 10.14), défendit son troupeau. Le roi répondit par la violence. L'évêque Stanislas fut mis à mort tandis qu'il célébrait l'Eucharistie. Les marques des durs coups mortels sont encore bien visibles sur le crâne vénéré du martyr, qui est conservé précieusement dans le reliquaire artistique.

2. Depuis lors, saint Stanislas est devenu le patron de la Pologne, le bienfaiteur et le protecteur particulieur des pauvres gens ; mais il est surtout devenu le modèle des évêques, pour avoir transmis et défendu le dépôt sacré de la foi avec une force intrépide et un courage inébranlable ; depuis des siècles, il a été considéré comme un témoin insigne de la liberté authentique et de la synthèse féconde qui s'opère, dans le croyant, entre la loyauté à la patrie terrestre et la fidélité à l'Eglise, qui vit dans la perspective de la cité définitive et future (cf. He 13, 14).

La storia dice che i rapporti tra il Vescovo Stanislao e il re Boleslao II, sereni all’inizio, si deteriorarono poi a causa delle ingiustizie e delle crudeltà commesse dal re nei confronti dei sudditi. Il Vescovo di Cracovia, autentico “buon Pastore” (cf. Gv 10,10.14) difese il suo gregge. Il re rispose con la violenza. Il Vescovo Stanislao fu ucciso mentre celebrava l’Eucaristia. Nel venerato cranio del Martire, preziosamente conservato nell’artistico reliquiario, sono ancora ben visibili i segni dei duri colpi mortali. 

2. Da allora, San Stanislao è diventato il Patrono della Polonia; il benefattore e il protettore in particolare della povera gente; ma è diventato, soprattutto, l’esempio dei Vescovi, per avere trasmesso e difeso il sacro deposito della fede con intrepida fortezza e con animo adamantino; ed è stato da secoli considerato un insigne testimone dell’autentica libertà e della feconda sintesi, che si opera nel credente tra la lealtà alla Patria terrena e la fedeltà alla Chiesa, che vive nella prospettiva della città definitiva e futura (cf. Eb 13,14). 

A história diz que as relações entre o Bispo Estanislau e o rei Boleslau II., serenas no início, se alteraram depois em consequência das injustiças e das crueldades cometidas pelo rei para com os súbditos. O Bispo de Cracóvia, autêntico «bom Pastor» (Cfr. Jo. 10, 14) defendeu o seu rebanho. O rei respondeu com a violência. O bispo Estanislau foi morto quando celebrava a Eucaristia. No venerado crânio do Mártir, preciosamente conservado num artístico relicário, são ainda bem visíveis os sinais dos duros golpes mortais.

2. Desde então, Santo Estanislau passou a ser o Padroeiro da Polónia; o benfeitor e o protector em particular dos pobres; mas passou a ser, sobretudo, o exemplo dos Bispos, por ter transmitido e defendido o sagrado depósito da fé com intrépido vigor e com ânimo adamantino; e foi, desde há séculos, considerado insigne testemunho da autêntica liberdade e da fecunda síntese, que se realiza no crente, entre a lealdade à Pátria terrena e a fidelidade à Igreja, que vive na perspectiva da cidade definitiva e futura (Cfr. Heb. 13, 14).

Dice la historia que las relaciones entre el obispo Estanislao y el Rey Boleslao II, serenas al principio, se deterioraron después a causa de las injusticias y crueldades cometidas por el Rey con sus súbditos. El obispo de Kraków, auténtico "buen Pastor" (cf. Jn 10, 10. 14), defendió a su grey. El Rey respondió con la violencia. El obispo Estanislao fue matado mientras celebraba la Eucaristía. Todavía están bien visibles las señales de los duros golpes mortales en el venerado cráneo del mártir, preciosamente conservado en el artístico relicario.

2. Desde entonces, San Estanislao se convirtió en el Patrono de Polonia, el bienhechor y protector especialmente de la gente pobre; pero se ha convertido, sobre todo, en ejemplo de los obispos, por haber transmitido y defendido el sagrado depósito de la fe con fortaleza intrépida y con espíritu diamantino; y ha sido considerado desde hace siglos un testigo insigne de la auténtica libertad y de la síntesis fecunda que se realiza en el creyente entre la lealtad a la patria terrena y la fidelidad a Iglesia, que vive en la perspectiva de la ciudad definitiva y futura (cf. Heb 13, 14).

Mass in honor of Saint Stanislaw - Homily (Kraków, June 10, 1979)

Św. Stanisław stał się też w dziejach duchowych Polaków patronem owej wielkiej, zasadniczej próby wiary i próby charakteru. Czcimy go jako patrona chrześcijańskiego ładu moralnego, albowiem ład moralny tworzy się poprzez ludzi. Dochodzi w nim więc do głosu ogromna ilość takich właśnie prób, z których każda jest próbą wiary i próbą charakteru. Od każdej zwycięskiej próby w ostateczności zależy ład moralny. Każda próba przegrana przynosi nieład. (cały tekst po polsku)

Saint Stanislaus has become, in the spiritual history of the Polish people, the patron of this great and fundamental test of faith and of character. In this sense we honour him also as the patron of the Christian moral order. In the final analysis the moral order is built up by means of human beings. This order consists of a large number of tests, each one a test of faith and of character. From every victorious test the moral order is built up. From every failed test moral disorder grows.

Saint Stanislas est devenu, dans l’histoire spirituelle des Polonais, le patron de cette grande et fondamentale épreuve de foi et de caractère. En ce sens nous le vénérons aussi comme le patron de l’ordre moral chrétien. En définitive, l’ordre moral se constitue en effet à travers les hommes. Cet ordre est donc composé d’un grand nombre d’épreuves, chacune d’elles étant une épreuve de foi et de caractère. L’ordre moral dérive donc de chaque épreuve victorieuse. Chaque épreuve manquée implique au contraire le désordre moral.

San Stanislao è diventato, nella storia spirituale dei Polacchi, patrono di quella grande e fondamentale prova di fede e di carattere. Lo veneriamo anche come patrono dell’ordine morale cristiano. In definitiva, infatti, l’ordine morale si costituisce attraverso gli uomini. Quest’ordine è quindi composto di un gran numero di prove, ciascuna delle quali è prova di fede e di carattere. È da ogni prova vittoriosa che deriva l’ordine morale, mentre ogni prova fallita porta disordine.

Santo Estalisnau tornou-se, na história espiritual dos Polacos, padroeiro daquela grande e fundamental prova de fé e de carácter. Veneramo-lo também como padroeiro da ordem moral cristã. Em definitivo, de facto, a ordem moral constitui-se através dos homens. Esta ordem, por conseguinte, é composta de um grande número de provas, cada uma das quais é prova de fé e de carácter. È de cada prova vitoriosa que deriva a ordem moral. ao passo que toda a prova falida traz desordem.

San Estanislao ha llegado a ser, en la historia espiritual de los polacos, patrono de aquella gran y fundamental prueba de fe y de carácter. Lo veneramos además como patrono del orden moral cristiano. En definitiva, el orden moral se constituye de hecho a través de los hombres. Este orden se compone de un gran número de pruebas, cada una de las cuales es prueba de fe y de carácter. En definitiva el orden moral deriva de toda prueba victoriosa, mientras que toda prueba malograda trae desorden.

Czytelnia: 8 maja - Święty Stanisław, biskup i męczennik, główny patron Polski
 
Nad Śląskiem dominuje krzyż milenijny na Ślęży z napisem: Z TYM ZNAKIEM ZWYCIĘŻYSZ. Tablica głosi: DAR LEŚNIKÓW DOLNOŚLĄSKICH NA JUBILEUSZ 1000-LECIA BISKUPSTWA WROCŁAWSKIEGO 17.06.2000 R.
Nad  Śląskiem dominuje krzyż milenijny na Ślęży z napisem:  Z TYM ZNAKIEM ZWYCIĘŻYSZ
Tablica głosi: DAR
 LEŚNIKÓW DOLNOŚLĄSKICH
NA JUBILEUSZ 1000-LECIA
BISKUPSTWA WROCŁAWSKIEGO
17.06.2000 R.


Równia pod szczytem Ślęży
Równia pod szczytem Ślęży
 Tablicę informacyjną "Slężańska Droga Świętego Jakuba" przed Schroniskiem im. Romana Zmorskiego ufundowały
Strzeblowskie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o. o.
serwis internetowy www.mypielgrzymi.com
poniżej dwa fragmenty tablicy
Szlaki św. Jakuba w Polsce (wyk. Franciszek Mróz 2009)
Szlaki św. Jakuba w Polsce (wyk. Franciszek Mróz 2009)
Ślężańska Droga Św. Jakuba
Ślężańska Droga Św. Jakuba

Schronisko im. Romana Zmorskiego na Ślęży
Schronisko im. Romana Zmorskiego na Ślęży
Tablica upamiętniająca prorocze słowa Romana Zmorskiego u wejścia do schroniska jego imienia.
Zachodzące słońce oświetla tablicę upamiętniającą prorocze słowa Romana Zmorskiego wmurowaną u wejścia do schroniska jego imienia.
"Na słowiańskiej góry szczycie pod jasną nadziei gwiazdą zapisuję wróżby słowa wróci - - wróci w stare gniazdo stare prawo, stara mowa i natchnione Słowian życie" Roman Zmorski (dokonany w 1848 r. wpis polskiego poety do księgi gości schroniska na szczycie Ślęży

"Na słowiańskiej góry szczycie
pod jasną nadziei gwiazdą
zapisuję wróżby słowa
wróci -
- wróci w stare gniazdo
stare prawo, stara mowa
i natchnione Słowian życie"

Roman Zmorski

(dokonany w 1848 r. wpis polskiego poety
do księgi gości schroniska na szczycie Ślęży)

W 125 rocznicę wypowiedzenia tych słów tablicę wmurował 
Oddział Wrocławski PTTK 1970

Góralska kapela Karpiel-Bułecka z Kościeliska zakopiańską muzyką, śpiewem i tańcem pięknie zaświadcza o tym, że zgodnie z proroctwem poety Romana Zmorskiego na Ślężę wróciły w stare gniazdo, stare prawo, stara mowa i natchnione Słowian życie.
Góralska kapela Karpiel-Bułecka z Kościeliska zakopiańską muzyką, śpiewem i tańcem pięknie zaświadcza o tym, że
 
zgodnie z proroctwem poety Romana Zmorskiego na Ślężę wróciły w stare gniazdo, stare prawo, stara mowa i natchnione Słowian życie.


"Na słowiańskiej góry szczycie
pod jasną nadziei gwiazdą
zapisuję wróżby słowa
wróci -
- wróci w stare gniazdo
stare prawo, stara mowa
i natchnione Słowian życie"

Roman Zmorski


(dokonany w 1848 r. wpis polskiego poety do księgi gości schroniska na szczycie Ślęży)
W 125 rocznicę wypowiedzenia tych słów tablicę wmurował Oddział Wrocławski PTTK 1970
On summit of the Slavic Mountain
under the bright star of hope
I write down words of prophecy
will be back -
- will be back to old nest
the old law, the old language
and inspired life of Slavs.


The Polish poet's Roman Zmorski entry for the Sleza Summit guestbook of 1848, almost a century before 1945,  when the Polish part of Silesia was liberated from  the  Prussian - German Nazi occupation.
ROMAN ZMORSKI, besides possessing great poetic talents, should also be credited with another inestimable quality, his great ability as a translator. But that is not all. In rendering translations Ii6 preserved the spirit and colors of the originals, a fact acknowledged by all who read his renditions from the Serbian into the Polish, and who well understood both languages. He was so great an adept in the art of translation that he invariably preserved even the original form. Everything he attempted in literature he infused into it a peculiar literary freshness, and this rare virtue especially pervades his translation of the legends taken from the literary treasury of peoples still young and unripe in civilization, but strong in the faith of heaven and the love of earth.
The following translations of Serbian poetry by Zmorski may be mentioned: 1. "National Songs of Serbia," published at Warsaw, 1853; 2. "The Castle of Seven Chiefs, "founded on tradition, Lemberg, 1857, and a second edition, illustrated by Gerson, Warsaw, 1860; 3. "The Royal Prince, Marko, " Warsaw, 1859; 4. " Lazarica," Warsaw, 1860. Mr. Zmorski, having lived in Serbia and knowing the people and their tongue well, could appreciate the beauty and value of their many songs, and we acknowledge that he has rendered a great service to Polish literature by his conscientious translations, for it has been of great importance to the Polish nation to obtain a correct knowledge of these valiant people, which in our times have been called into a new life. Poets and poetry of Poland, a collection of Polish verse, including a short account of the history of Polish poetry, with sixty biographical sketches of Poland's poets and specimens of their composition", Chicago, 1881, see here:
Na vrcholu slovanské hory
Pod jasné hvězdy naděje
Píšu se slova věštění
vrátí -
- Se vrátí do starého hnízda
starý zákon, starý jazyk
a inspiroval život Slovanů.


Zápis polského básníka Romana Zmorského do knihy hostů na vrcholu hory Slezy z roku 1848, téměř století před rokem 1945, kdy polská část Slezska  byla osvobozena od prusko - německé nacistické okupace.
Auf dem Gipfel der slawischen Berg
Unter dem hellen Stern der Hoffnung
Ich schreibe Worte der Weissagung
wird sein zurück -
- Wird sein Zum alten Nest zurück
das alte Gesetz, die alte Sprache
und  das inspirierte Leben der Slawen.


Die polnischen Dichters Roman Zmorski Eintrag für den Sleza Gipfel Gästebuch von 1848, fast ein Jahrhundert vor 1945, als die polnischen Teil von Schlesien befreit von der preußischen - deutsche Nazibesetzung war.
It was Frederick II (German: Friedrich II, Der Alte Fritz - Old Fritz), king of Prussia who upon ascending to the Prussian throne invaded Silesia and near the end of his life conquered Polish territories in the First Partition of Poland. The Lands of the Bohemian Crown (Czech: země Koruny české; German: Böhmische Kronländer; Latin: Corona regni Bohemiae), also called the Lands of the Crown of Saint Wenceslas (země Koruny svatováclavské), short: the Bohemian Crown (Koruna česká) or Czech Crown lands (České korunní země)  in that time were in hands of the House of Habsburg. Frederick II of Prussia blackmailed young, 23 years old Maria Theresa who soon after death of her father, the Holy Roman Emperor Charles VI on 20 October 1740 (probably of mushroom poisoning) on 16 December 1740 had to face invasion of Silesia by Frederick II, in her own words: "the jewel of the House of Austria" by "that evil man".

The Silesian wars 1740-1742 i 1744-1745 ended in German annexation of Silesia for over two hundred years: from the Treaty of Berlin 28 July 1742  to  the capitulation of Breslau Fortress on 6 May 1945 at 6 pm; earlier, on 20 April 1945, the Hitler's Wehrmacht was forced to retreat from the Rietschen - Steinbach line at the Lusatian Neisse / Nysa Łużycka / Lužická Nisa/ Lausitzer Neiße and the Germans were pushed out of the western territories restored to Poland.  (more here)Ślęża to Góra Maryjna
 Římskokatolický kostel Navštívení Nejsvětější Panny Marie na hoře Sleza
Römisch-katholische Kirche der Heimsuchung der Heiligsten Jungfrau Maria auf dem Berg Sleza

Rzymskokatolicki kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Górze Ślęży Římskokatolický kostel Navštívení Nejsvětější Panny Marie na hoře Sleza Römisch-katholische Kirche der Heimsuchung der Heiligsten Jungfrau Maria auf dem Berg Sleza [Luca Della Robbia: Visitazione. 1445. La scultura in terracotta invetriata, 184 x 153 cm. Chiesa di San Giovanni Fuorcivitas, Pistoia in Toscana nell'Italia centrale] Ślęża to Góra Maryjna
Rzymskokatolicki kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Górze Ślęży
[Luca Della Robbia: Visitazione. 1445. La scultura in terracotta invetriata, 184 x 153 cm. Chiesa di San Giovanni Fuorcivitas, Pistoia in Toscana nell'Italia centrale]
1 Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, 2 tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami słowa1. 3 Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, 4 abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.  
5 Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz, z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. 6 Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. 7 Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach.
8 Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, 9 jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. 10 A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie kadzenia. 11 Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. 12 Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. 13 Lecz anioł rzekł do niego: «Nie bój się Zachariaszu! Twoja prośba została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan. 14 Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć się będzie. 15 Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. 16 Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, Boga ich; 17 on sam pójdzie przed Nim w duchu i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych - do usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały». 18 Na to rzekł Zachariasz do anioła: «Po czym to poznam? Bo ja jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku». 19 Odpowiedział mu anioł: «Ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. A zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę wieść radosną. 20 A oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie».
21 Lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. 22 Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić, i zrozumieli, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. 23 A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu.
24 Potem żona jego, Elżbieta, poczęła i pozostawała w ukryciu przez pięć miesięcy. 25 «Tak uczynił mi Pan - mówiła - wówczas, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął ze mnie hańbę w oczach ludzi».

Introduction

1Many have undertaken to draw up an account of the things that have been fulfilleda among us, 2just as they were handed down to us by those who from the first were eyewitnesses and servants of the word. 3With this in mind, since I myself have carefully investigated everything from the beginning, I too decided to write an orderly account for you, most excellent Theophilus, 4so that you may know the certainty of the things you have been taught.

The Birth of John the Baptist Foretold

5In the time of Herod king of Judea there was a priest named Zechariah, who belonged to the priestly division of Abijah; his wife Elizabeth was also a descendant of Aaron. 6Both of them were righteous in the sight of God, observing all the Lord’s commands and decrees blamelessly. 7But they were childless because Elizabeth was not able to conceive, and they were both very old.

8Once when Zechariah’s division was on duty and he was serving as priest before God, 9he was chosen by lot, according to the custom of the priesthood, to go into the temple of the Lord and burn incense. 10And when the time for the burning of incense came, all the assembled worshipers were praying outside.

11Then an angel of the Lord appeared to him, standing at the right side of the altar of incense. 12When Zechariah saw him, he was startled and was gripped with fear. 13But the angel said to him: “Do not be afraid, Zechariah; your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to call him John. 14He will be a joy and delight to you, and many will rejoice because of his birth, 15for he will be great in the sight of the Lord. He is never to take wine or other fermented drink, and he will be filled with the Holy Spirit even before he is born. 16He will bring back many of the people of Israel to the Lord their God. 17And he will go on before the Lord, in the spirit and power of Elijah, to turn the hearts of the parents to their children and the disobedient to the wisdom of the righteous—to make ready a people prepared for the Lord.”

18Zechariah asked the angel, “How can I be sure of this? I am an old man and my wife is well along in years.”

19The angel said to him, “I am Gabriel. I stand in the presence of God, and I have been sent to speak to you and to tell you this good news. 20And now you will be silent and not able to speak until the day this happens, because you did not believe my words, which will come true at their appointed time.”

21Meanwhile, the people were waiting for Zechariah and wondering why he stayed so long in the temple. 22When he came out, he could not speak to them. They realized he had seen a vision in the temple, for he kept making signs to them but remained unable to speak.

23When his time of service was completed, he returned home. 24After this his wife Elizabeth became pregnant and for five months remained in seclusion. 25“The Lord has done this for me,” she said. “In these days he has shown his favor and taken away my disgrace among the people.”1
Poněvadž mnozí usilovali sepsati pořádně vypravování těch věcí, kteréž jsou u nás jisté, 2Jakž jsou nám vydali ti, kteřížto od počátku sami viděli, a služebníci toho Slova byli, 3Vidělo se i mně, kterýž jsem toho všeho pravé povědomosti došel, tobě z gruntu o tom pořádně vypsati, výborný Theofile, 4Abys zvěděl jistotu těch věcí, jimž jsi vyučován.

5Byl za dnů Herodesa krále Judského kněz nějaký, jménem Zachariáš, z třídy Abiášovy, a manželka jeho ze dcer Aronových, a jméno její Alžběta. 6Byli pak oba spravedliví před obličejem Božím, chodíce ve všech přikázáních a spravedlnostech Páně bez úhony. 7A neměli plodu, protože Alžběta byla neplodná, a oba se byli zstarali ve dnech svých.

8I stalo se, když on úřad kněžský konal v pořádku třídy své před Bohem, 9Že vedle obyčeje úřadu kněžského los naň přišel, aby položil zápal, vejda do chrámu Páně. 10A všecko množství lidu bylo vně, modlíce se v hodinu zápalu. 11Tedy ukázal se jemu anděl Páně, stoje na pravé straně oltáře zápalu. 12A uzřev jej Zachariáš, zstrašil se, a bázeň připadla na něj. 13I řekl jemu anděl: Neboj se, Zachariáši, neboť jest uslyšána modlitba tvá, a Alžběta manželka tvá porodí tobě syna, a nazůveš jméno jeho Jan. 14Z čehož budeš míti radost a veselé, a mnozí z jeho narození budou se radovati. 15Bude zajisté veliký před obličejem Páně, a vína i nápoje opojného nebudeť píti, a Duchem svatým bude naplněn hned od života matky své. 16A mnohé z synů Izraelských obrátí ku Pánu Bohu jejich. 17Neboť, on předejde před obličejem jeho v duchu a v moci Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům, a nevěřící k opatrnosti spravedlivých, aby tak připravil Pánu lid hotový.

18I řekl Zachariáš k andělu: Po čemž to poznám? Nebo já starý jsem, a manželka má zstarala se ve dnech svých. 19Odpověděv anděl, řekl jemu: Jáť jsem Gabriel, kterýž stojím před obličejem Božím, a poslán jsem, abych mluvil s tebou, a tyto věci veselé tobě zvěstoval. 20A aj, budeš němý, a nebudeš moci mluviti až do toho dne, v kterémž se tyto věci stanou, protože jsi neuvěřil řečem mým, kteréž se naplní časem svým.

21Lid pak očekával Zachariáše, a divili se, že on tak prodléval v chrámě. 22Vyšed pak, nemohl mluviti k nim. I srozuměli, že vidění viděl v chrámě. Nebo on návěští jim dával, a zůstal němý. 23I stalo se, když se vyplnili dnové konání úřadu jeho, odšel do domu svého.
24A po těch dnech počala Alžběta manželka jeho, a tajila se za pět měsíců, řkuci: 25Že tak mi učinil Pán ve dnech, v nichžto vzezřel, aby odjal mé pohanění mezi lidmi.


1
Da nun schon Manche versucht haben, eine Erzählung von den bei uns beglaubigten Begebenheiten zu verfassen, 2so wie es uns die ursprünglichen Augenzeugen und Diener des Wortes überliefert haben, 3so habe auch ich mich entschlossen, nachdem ich allem von vorne an genau nachgegangen, es für dich, hochgeehrter Theophilus, nach der Reihenfolge niederzuschreiben, 4damit du dich von der Gewißheit der Geschichten, die du in deinem Unterricht erfuhrst, überzeugen könnest. 5Es war in den Tagen Herodes, des Königs von Judäa, ein Priester mit Namen Zacharias aus der Tagesklasse Abia, und derselbe hatte eine Frau aus den Töchtern Aaron, die hieß Elisabet. 6Es waren aber beide gerecht vor Gott, wandelnd in allen Geboten und Gerechtsamen des Herrn, ohne Tadel. 7Und sie hatten kein Kind, dieweil Elisabet unfruchtbar war, und beide waren hochbetagt. 8Es geschah aber, da er, weil seine Tagklasse an der Reihe war, den Priesterdienst hatte vor Gott, 9traf ihn nach dem Brauche der Priesterschaft das Los, zu räuchern und hiezu in den Tempel des Herrn zu treten. 10Und die ganze Versammlung des Volks war außerhalb im Gebet in der Stunde des Rauchopfers. 11Es erschien ihm aber ein Engel des Herrn, zur Rechten des Räucheraltars stehend. 12Und Zacharias, da er es sah, ward bestürzt und Furcht kam über ihn. 13Der Engel aber sprach zu ihm: fürchte dich nicht, Zacharias, dieweil deine Bitte erhört ist, und deine Frau Elisabet wird dir einen Sohn gebären, und du wirst ihm den Namen Johannes geben; 14und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich seiner Geburt freuen. 15Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und Gebranntes wird er nicht trinken, und wird mit heiligem Geist erfüllt sein vom Mutterleib an, 16und viele der Söhne Israels wird er bekehren zu dem Herrn ihrem Gott; 17und er wird dahingehen vor ihm in Geist und Kraft des Elias, zu wenden die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zum Sinne der Gerechten, zu bereiten dem Herrn ein gerüstetes Volk. 18Und Zacharias sagte zu dem Engel: woran soll ich das erkennen? bin ich doch ein Greis und meine Frau ist vorgerückt in Jahren. 19Und der Engel antwortete und sagte zu ihm: ich bin Gabriel, der da steht vor Gott, und bin abgesandt zu dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. 20Und siehe, du wirst schweigen müssen und unvermögend sein zu reden, bis zu dem Tage, da dies geschieht, dafür daß du meinen Worten nicht geglaubt hast, als welche zu ihrer Zeit erfüllt werden sollen. 21Und das Volk war in Erwartung auf Zacharias, und sie wunderten sich darüber, daß er so lange blieb im Tempel. 22Da er aber herauskam, vermochte er nicht zu ihnen zu reden, und sie erkannten, daß er ein Gesicht im Tempel gesehen; und er winkte ihnen zu, und blieb stumm. 23Und es geschah, wie die Tage seines Dienstes voll waren, gieng er fort nach Hause. 24Nach diesen Tagen aber empfieng Elisabet seine Frau, und verbarg sich fünf Monate und sagte: 25also hat der Herr mir gethan in den Tagen, die er ersehen hat, meine Schmach wegzunehmen bei den Menschen.

Poliptyk Zwiastowania z Jednorożcem The Annunciation with Unicorn Polyptych 1480
Ołtarz NMP z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu,  Muzeum Narodowe w Warszawie
Altar of Most Holy Virgin Mary from the St. Elisabeth Church in Wroclaw, National Museum, Warsaw
Poliptyk Zwiastowania z Jednorożcem The Annunciation with Unicorn Polyptych 1480 Ołtarz NMP z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu, Muzeum Narodowe w Warszawie Altar of Most Holy Virgin Mary from the St. Elisabeth Church in Wroclaw, National Museum, Warsaw
św. Jan Chrzciciel
st John the Baptist
św. Archanioł Gabriel
st Archangel Gabriel
Naświętsza Panna Maria
Most Holy Virgin Mary
św. Jadwiga Śląska
st Hedwig of Silesia26 W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, 27 do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. 28 Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ».
29 Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. 30 Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 31 Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. 32 Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. 33 Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». 34 Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» 35 Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. 36 A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. 37 Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». 38 Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.
39 W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w [pokoleniu] Judy. 40 Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 41 Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. 42 Wydała ona okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. 43 A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? 44 Oto, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. 45 Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana».
46 Wtedy Maryja rzekła:
«Wielbi dusza moja Pana,
47 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
48 Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
49 gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię -
50 a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.
51 On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
52 Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
53 Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
54 Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje -
55 jak przyobiecał naszym ojcom -
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».
56 Maryja pozostała u niej około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.
57 Dla Elżbiety zaś nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. 58 Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem.

The Birth of Jesus Foretold

26In the sixth month of Elizabeth’s pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, 27to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin’s name was Mary. 28The angel went to her and said, “Greetings, you who are highly favored! The Lord is with you.”

29Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. 30But the angel said to her, “Do not be afraid, Mary; you have found favor with God. 31You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. 32He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, 33and he will reign over Jacob’s descendants forever; his kingdom will never end.”

34“How will this be,” Mary asked the angel, “since I am a virgin?”

35The angel answered, “The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the holy one to be born will be calledb the Son of God. 36Even Elizabeth your relative is going to have a child in her old age, and she who was said to be unable to conceive is in her sixth month. 37For no word from God will ever fail.”

38“I am the Lord’s servant,” Mary answered. “May your word to me be fulfilled.” Then the angel left her.

Mary Visits Elizabeth

39At that time Mary got ready and hurried to a town in the hill country of Judea, 40where she entered Zechariah’s home and greeted Elizabeth. 41When Elizabeth heard Mary’s greeting, the baby leaped in her womb, and Elizabeth was filled with the Holy Spirit. 42In a loud voice she exclaimed: “Blessed are you among women, and blessed is the child you will bear! 43But why am I so favored, that the mother of my Lord should come to me? 44As soon as the sound of your greeting reached my ears, the baby in my womb leaped for joy. 45Blessed is she who has believed that the Lord would fulfill his promises to her!”

Mary’s Song

46And Mary said:

“My soul glorifies the Lord

47and my spirit rejoices in God my Savior,

48for he has been mindful

of the humble state of his servant.

From now on all generations will call me blessed,

49for the Mighty One has done great things for me—

holy is his name.

50His mercy extends to those who fear him,

from generation to generation.

51He has performed mighty deeds with his arm;

he has scattered those who are proud in their inmost thoughts.

52He has brought down rulers from their thrones

but has lifted up the humble.

53He has filled the hungry with good things

but has sent the rich away empty.

54He has helped his servant Israel,

remembering to be merciful

55to Abraham and his descendants forever,

just as he promised our ancestors.”

56Mary stayed with Elizabeth for about three months and then returned home.

The Birth of John the Baptist

57When it was time for Elizabeth to have her baby, she gave birth to a son.

58Her neighbors and relatives heard that the Lord had shown her great mercy, and they shared her joy.

26V měsíci pak šestém poslán jest anděl Gabriel od Boha do města Galilejského, kterémuž jméno Nazarét, 27Ku panně zasnoubené muži, kterémuž jméno bylo Jozef, z domu Davidova, a jméno panny Maria. 28I všed k ní anděl, dí: Zdráva milosti došlá, Pán Bůh s tebou, požehnaná ty mezi ženami. 29Ona pak uzřevši ho, zarmoutila se nad řečí jeho, a myslila, jaké by to bylo pozdravení. 30I řekl jí anděl: Neboj se, Maria, nebo jsi nalezla milost u Boha. 31A počneš v životě a porodíš syna, a nazůveš jméno jeho Ježíš. 32Tenť bude veliký, a Syn Nejvyššího slouti bude, a dáť jemu Pán Bůh stolici Davida otce jeho. 33A kralovati bude v domě Jákobově na věky, a království jeho nebude konce. 34I řekla Maria k andělu: Kterak se to stane, poněvadž já muže nepoznávám? 35A odpověděv anděl, řekl jí: Duch svatý sstoupí v tě, a moc Nejvyššího zastíní tobě; a protož, což se z tebe svatého narodí, slouti bude Syn Boží. 36A aj, Alžběta, příbuzná tvá, i ona počala syna v starosti své, a tento jest jí šestý měsíc, kteráž sloula neplodná. 37Neboť nebude nemožné u Boha všeliké slovo. 38I řekla Maria: Aj, služebnice Páně, staniž mi se podle slova tvého. I odšel od ní anděl.

39Tedy povstavši Maria v těch dnech, odešla na hory s chvátáním do města Judova. 40I vešla do domu Zachariášova, a pozdravila Alžběty. 41I stalo se, jakž uslyšela pozdravení Marie Alžběta, zplésalo nemluvňátko v životě jejím, a naplněna jest Duchem svatým Alžběta. 42I zvolala hlasem velikým a řekla: Požehnaná ty mezi ženami, a požehnaný plod života tvého. 43A odkud mi to, aby přišla matka Pána mého ke mně? 44Nebo aj, jakž se stal hlas pozdravení tvého v uších mých, zplésalo radostně nemluvňátko v životě mém. 45A blahoslavená, kteráž uvěřila, neboť dokonány budou ty věci, kteréž jsou povědíny jí ode Pána.

46Tedy řekla Maria: Velebí duše má Hospodina,

47A veselí se duch můj v Bohu, Spasiteli mém,

48Že jest vzezřel na ponížení služebnice své; neb aj, od této chvíle blahoslaviti mne budou všickni národové.

49Neboť mi učinil veliké věci ten, jenž mocný jest, a svaté jméno jeho,

50A jehož milosrdenství od pokolení až do pokolení bojícím se jeho.

51Dokázal moci ramenem svým, rozptýlil pyšné myšlením srdce jejich.

52Sházel mocné s stolic, a povýšil ponížených.

53Lačné nakrmil dobrými věcmi, a bohaté pustil prázdné.

54Přijal Izraele, služebníka svého, pamětliv jsa na milosrdenství své

55(Jakož mluvil k otcům našim, k Abrahamovi a semeni jeho) na věky.

56I zůstala Maria s ní asi za tři měsíce, a potom navrátila se do domu svého.

57Alžbětě pak naplnil se čas, aby porodila; i porodila syna. 58A uslyšeli sousedé a přátelé její, že Hospodin veliké učinil s ní milosrdenství své, i radovali se spolu s ní.


26
Im sechsten Monat aber wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine galiläische Stadt mit Namen Nazaret, 27zu einer Jungfrau, die einem Mann mit Namen Joseph verlobt war, aus dem Hause David, und die Jungfrau hieß Mariam. 28Und der Engel trat zu ihr ein und sprach: sei gegrüßt, du Begnadigte, der Herr sei mit dir. 29Sie aber ward bestürzt über dem Worte, und sann darüber nach, was das für ein Gruß sei. 30Und der Engel sagte zu ihr: fürchte dich nicht, Mariam, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. 31Und siehe, du wirst empfangen im Schoß, und wirst einen Sohn gebären, und wirst ihm den Namen Jesus geben. 32Der wird groß sein und ein Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott der Herr wir ihm geben den Thron seines Vaters David, 33und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und seines Königreichs wird kein Ende sein. 34Mariam aber sagte zu dem Engel: wie soll das geschehen, da ich keinen Mann kenne? 35Und der Engel antwortete und sprach zu ihr: heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich beschatten; darum wird auch, was da entsteht, heilig genannt werden, Sohn Gottes. 36Und siehe, Elisabet deine Verwandte hat gleichfalls einen Sohn empfangen, in ihrem Alter, und ist jetzt im sechsten Monat, sie, die unfruchtbar hieß. 37Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. 38Mariam aber sprach: siehe, ich bin des Herrn Magd; es geschehe mir nach deinem Wort; und der Engel wich von ihr. 39Mariam aber stand auf in diesen Tagen und wanderte in das Gebirge eilig einer Stadt in Juda zu; 40und trat in das Haus des Zacharias und begrüßte die Elisabet. 41Und es geschah, wie Elisabet den Gruß der Mariam hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe. 42Und Elisabet ward voll heiligen Geistes und brach aus mit lauter Stimme in die Worte: Gesegnet bist du unter den Weibern, gesegnet die Frucht deines Leibes. 43Und woher wird mir das, daß die Mutter meines Herrn zu mir kommt? 44Denn siehe, wie die Stimme deines Grußes in mein Ohr drang, da hüpfte im Jubel das Kind in meinem Leibe. 45Und selig, die geglaubt hat, daß zur Vollendung kommen wird, was vom Herrn zu ihr geredet ist. 46Und Mariam sprach:

47Meine Seele lobet den Herrn,

48und mein Geist frohlockte über Gott meinen Erlöser,
daß er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd.
Denn siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter,

49daß der Gewaltige Großes an mir gethan.
Und heilig ist sein Name.

50Und sein Erbarmen währt von Geschlecht zu Geschlecht
für die, die ihn fürchten.

51Er hat Kraft geübt mit seinem Arm.
Er hat zerstreut, die da hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn.

52Er hat Gewaltige vom Thron gestürzt und Niedrige erhoben.

53Hungernde hat er mit Gütern erfüllt und Reiche leer abziehen heißen.

54Er hat sich Israel seines Sohnes angenommen,
der Barmherzigkeit zu gedenken,

55so wie er geredet hat zu unsern Vätern,
zu Abraham und seinem Samen für immer.

56Mariam aber blieb bei ihr gegen drei Monate und kehrte zurück nach Hause. 57Bei Elisabet aber ward die Zeit voll zum Gebären und sie gebar einen Sohn.

57Bei Elisabet aber ward die Zeit voll zum Gebären und sie gebar einen Sohn

58Und ihre Nachbarn und Verwandten hörten, daß der Herr seine Barmherzigkeit an ihr verherrlicht hatte, und freuten sich mit ihr.


 Archivolt  of the Wroclaw Olbin Portal of the year 1180, from the St Vincent Abbey founded by Peter Wlast in 1139

Zwiastowanie pasterzom, Narodziny, Pokłon Trzech Króli - Annunciation to the Shepherds, Birth, Adoration of the Magi - Zvěstování pastýřům narození, Klanění tří králů - Verkündigung an die Hirten, Geburt, Anbetung der Könige
Zwiastowanie pasterzom, Narodziny, Pokłon Trzech Króli - Annunciation to the Shepherds, Birth, Adoration of the Magi - Zvěstování pastýřům narození, Klanění tří králů - Verkündigung an die Hirten, Geburt, Anbetung der Könige

The way of the cross prayers for the intention of successful procreation.

Modlitwy drogi krzyżowej w intencji udanej prokreacji.
Modlitby křížové cesty  pro záměr úspěšného plození.
Der Weg des Kreuzes Gebete für die Absicht der erfolgreiche Fortpflanzung.


"The inability to bear a child is a common theme in the Bible. In ancient times, barrenness was considered a disgrace. But time and again, we see these women having great faith in God, and God rewards them with a child.

Elizabeth was such a woman. Both she and her husband Zechariah were old, she past child-bearing years, yet she conceived through the grace of God. The angel Gabriel told Zechariah the news in the temple, then made him mute because he did not believe.

Just as the angel foretold, Elizabeth conceived. While she was pregnant, Mary, the expectant mother of Jesus, visited her. The baby in Elizabeth's womb leaped for joy on hearing Mary's voice. Elizabeth gave birth to a son. They named him John, as the angel had commanded, and at that moment Zechariah's power of speech returned. He praised God for his mercy and goodness.

Their son became John the Baptist, the prophet who foretold the coming of the Messiah, Jesus Christ."

'Elizabeth – Mother of John the Baptist' Profile of New Testament Bible Character Elizabeth by Jack Zavada, Streator, Illinois, a member of Holy Trinity Lutheran Church. here

Our Lady, Help of Mothers
Catholic Prayers for Conception, Pregnancy, Adoption
For a Successful Pregnancy
Powerful is your intercession with God, Mary, for you are his mother. Tender , too, is your love for us, for you are our mother. Confidently , then, I come to you as a child, poor and needy, to seek your aid and protection. In every trial of motherhood, I beg your aid. For the grace of a happy delivery, I come to you. For your holy assistance in guarding  and directing each tiny soul with which God entrusts me, I call to you. In every sorrow that comes to me in my motherhood, I confide in you.

That I may have strength to bear cheerfully all the pains and hardships of motherhood, I lean on you. That the sweetness of motherhood may not through my neglect be embittered in later years by pains of regret, I trust in you.
That the will of God may always be fulfilled in me through each act of my motherhood, little and great, I beg your aid. Never forsake me dear Mother, my hope, my consolation, my confidence, and my trust, but ever be at my side to aid and protect me, your needy child. Amen.
Mother of Love, of Sorrow, and of Mercy, Pray for us!
To get Pregnant
Mother of Christ, you know, as no other mother can, the high dignity of motherhood. You know how immensely great is the privilege to call into this world a tiny soul destined to praise God forever in heaven. This is the privilege I now seek, Mary!

Confidently I beg you to assist me, for I know that motherhood is so precious in your sight. And confidently too, I hope for this blessing through your divine Son, since Jesus is the lover of the little children and has said that we should allow them to come to Him.

It is for this blessing that I beg you to join to my petitions your own holy intercession, that I might be privileged to bring to Jesus a little one such as He so dearly loves, that He may bless it, that He may bless me, also, in my motherhood, and that He may then make us both grow in the wonders of His Divine Life.
Mother of Mothers, Pray for me!


Luca Della Robbia: Visitazione. 1445. La scultura in terracotta invetriata, 184 x 153 cm. Chiesa di San Giovanni Fuorcivitas, Pistoia in Toscana nell'Italia centrale
Luca Della Robbia: Visitazione. 1445. La scultura in terracotta invetriata, 184 x 153 cm. Chiesa di San Giovanni Fuorcivitas, Pistoia in Toscana nell'Italia centrale
[Luca Della Robbia: Visitazione. 1445. La scultura in terracotta invetriata, 184 x 153 cm. Chiesa di San Giovanni Fuorcivitas, Pistoia in Toscana nell'Italia centrale]

Mother of God the Pregnant under the Mountain Sleza, patroness of unborn children and families - Матір Божа Вагітна під горою Слензу, покровітелька ненароджених дітей та сімей Matka Boží Těhotná pod horou Slezou, patronka nenarozených dětí a rodin -Mutter Gottes die Schwangere unter dem Berg Sleza, Schirmherrin der ungeborenen Kinder und Familien
Matka Boża Brzemienna pod Górą Ślężą, patronka dzieci nienarodzonych i rodzin
Matka Boża Brzemienna pod Górą Ślężą, patronka dzieci nienarodzonych i rodzin Mother of God the Pregnant under the Mountain Sleza, patroness of unborn children and families - Матір Божа Вагітна під горою Слензу, покровітелька ненароджених дітей та сімей Matka Boží Těhotná pod horou Slezou, patronka nenarozených dětí a rodin -Mutter Gottes die Schwangere unter dem Berg Sleza, Schirmherrin der ungeborenen Kinder und Familien Kolumna maryjna, 1720, kościół Św. Jakuba Apostoła, Sobótka - Marian column, 1720, the church of St. James the Apostle, Sobotka Mariánský sloup, 1720, kostel svatého Jakuba apoštola, Sobotka- Mariensäule, 1720, die Sankt-Jakobus-Apostel-Kirche, Sobotka Ślęża to Góra Maryjna - Сленза Маріацькую горою - Sleza is a Marian Mountain - Sleza je Mariánská hora - Sleza ist ein Marianisch Berg
Kolumna maryjna, 1720, kościół Św. Jakuba Apostoła, Sobótka - Marian column, 1720, the church of St. James the Apostle, Sobotka
 Mariánský sloup, 1720, kostel svatého Jakuba apoštola, Sobotka- Mariensäule, 1720, die Sankt-Jakobus-Apostel-Kirche, Sobotka
Ślęża to Góra Maryjna - Сленза Маріацькую горою - Sleza is a Marian Mountain - Sleza je Mariánská hora -  Sleza ist ein Marianisch BergWilliam-Adolphe Bouguereau: La Vierge, l'enfant Jésus et le St John le baptistee 1875 (The Virgin, The Child Jesus, and Saint John the Baptist)
William-Adolphe Bouguereau: La Vierge, l'enfant Jésus et le St John le baptistee 1875 (The Virgin, The Child Jesus, and Saint John the Baptist)

William-Adolphe Bouguereau: La Vierge, le bébé Jésus et le St John le baptiste, 1881 (The Virgin, The Baby Jesus, and Saint John the Baptist)
William-Adolphe Bouguereau: La Vierge, le bébé Jésus et le St John le baptiste, 1881 (The Virgin, The Baby Jesus, and Saint John the Baptist)

William-Adolphe Bouguereau La Madone aux Roses (The Madonna of the Roses) 1903
William-Adolphe Bouguereau La Madone aux Roses. 1903 (The Madonna of the Roses)

William-Adolphe Bouguereau: La Vierge au lys, 1889 (The Virgin of the Lilies)
William-Adolphe Bouguereau: La Vierge au lys, 1889 (The Virgin of the Lilies)
Chrystus bowiem umarł za nas, jako za grzeszników, w oznaczonym czasie, gdyśmy [jeszcze] byli bezsilni. Rz 5:6
When we were utterly helpless, Christ came at just the right time and died for us sinners. Romans 5:6
Kristus zajisté, když jsme my ještě mdlí byli, v čas příhodný za bezbožné umřel.  Římanům 5:6
wenn ja doch Christus zur Zeit unserer Schwachheit, also für Gottlose, in den Tod gegangen ist. Roemer 5:6

William-Adolphe Bouguereau: Vierge à l'Enfant, 1888 (Virgin and Child)
William-Adolphe Bouguereau: Vierge à l'Enfant, 1888 (Virgin and Child)

William-Adolphe Bouguereau: Pietà, 1876 (Pieta)
William-Adolphe Bouguereau:  Pietà, 1876 (Pieta)

Ślęża to Góra Maryjna
Ślęża to Góra Maryjna. Śląska Pieta z Urazu, XV w., Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu, Śląsk Polski  Sleza is Marian Mountain. Silesian Pieta of Uraz, 15th century, Archdiocesan Museum in Wrocław, Polish Silesia
Śląska Pieta z Urazu, XV w., Muzeum Archidiecezjalne we Wrocławiu, Śląsk Polski
Sleza is Marian Mountain. Silesian Pieta of Uraz, 15th century,  Archdiocesan Museum in Wrocław, Polish SilesiaJacek Malczewski: Madonna, 1910
Jacek Malczewski: Madonna, 1910

Alfons Mucha: Madona mezi liliemi - 'Virgo purissima', 1905 (Madonna of the Lillies)
Alfons Mucha: Madona mezi liliemi - 'Virgo purissima', 1905 (Madonna of the Lillies)

Ferdinand Georg Waldmüller: Mädchen schmückt die Mutter Gottes mit einer Rose, 1836 (Girl adorns the Virgin Mary with a rose)
Ferdinand Georg Waldmüller: Mädchen schmückt die Mutter Gottes mit einer Rose, 1836  (Girl adorns the Virgin Mary with a rose)
 
ehan Bellegambe l'ancien: Sainte-Anne concevant la Vierge Marie, 1520 (St Ann conceiving Virgin Mary aka Virgin Mary conceived by Saint Ann)
Jehan Bellegambe l'ancien: Sainte-Anne concevant la Vierge Marie, 1520 (St Ann conceiving Virgin Mary
aka Virgin Mary conceived by Saint Ann)

Ślęża to Góra Maryjna
   Ślęża to Góra Maryjna. Cudowna figurka św. Anny Samotrzeciej z Sobótki; miraculous figurine of St Anne herself the third of Sobotka, Polish Silesia, Poland; zázračná soška Sv. Anny Samotřetej z Sobotky, Slezsko, Polsko; die wundersame St. Anna selbdritt Figur von Sobotka [Zobten am Berge, Polnisch Schlesien, Polen]. Anna te Drieën; Анна-втроём; Анна-сам-третья; Anna metterza; Metterza; Ann mettercia; Anne trinitaire, Anna själv tredje Kościół pomocniczy p.w. św. Anny w Sobótce – Diecezjalne Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Nowej EwangelizacjiSaint Anne with her daughter, the Virgin Mary, and her grandson Jesus; La Vierge, l’Enfant Jésus et sainte Anne; Sv. Anna, její dcera Panna Marie a dítě, Ježíše; heilige Anna mit ihrer Tochter Maria und dem Jesusknaben; св. Анна с её дочерью девой Марией и внуком Иисусом Христом; jungfru Marias moder Anna, där hon återges med Maria och Jesusbar; heilige Anna met haar dochter Maria en haar kleinkind Jezus Ślęża to Góra Maryjna. Rzymskokatolicki kościół p.w. św. Anny w Sobótce – Diecezjalne Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Nowej Ewangelizacji
Ślęża to Góra Maryjna: cudowna figurka św. Anny Samotrzeciej z Sobótki; miraculous figurine of St Anne herself the third of Sobotka, Polish Silesia, Poland;
 
zázračná soška Sv. Anny Samotřetej  z Sobotky, Slezsko, Polsko;  die wundersame St. Anna selbdritt Figur von Sobotka [Zobten am Berge, Polnisch Schlesien, Polen].
 Anna te Drieën; Анна-втроём; Анна-сам-третья;  Anna metterza;  Metterza; Ann mettercia; Anne trinitaire, Anna själv tredje
 Kościół pomocniczy p.w. św. Anny w Sobótce – Diecezjalne Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Nowej Ewangelizacji
Saint Anne with her daughter, the Virgin Mary, and her grandson Jesus; La Vierge, l’Enfant Jésus et sainte Anne;  Sv. Anna, její dcera Panna Marie a dítě, Ježíše;   heilige Anna mit ihrer Tochter Maria und dem Jesusknaben;  св. Анна с её дочерью девой Марией и внуком Иисусом Христом; jungfru Marias moder Anna, där hon återges med Maria och Jesusbar; heilige Anna met haar dochter Maria en haar kleinkind Jezus. Felieton w Radio Maryja, 14. czerwca 2013

Szczęść Boże!

Od czasu umiłowanej świętej papieża Benedykta XVI, którą była Hildegarda z Bingen, żyjąca w latach 1098 – 1179, w Kościele Katolickim wiadomo, że od spraw z wiązanych z funkcjonowaniem organizmu człowieka jako stworzenia obdarzonego płciowością odwracać się nie wolno. Sukces w dziedzinie prokreacji stanowi wypełnienie pierwszego w kolejności objawienia woli Pana Boga w stosunku do człowieka. Już na wstępie Księgi Rodzaju, w jej 27. wierszu czytamy „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę.”, a w następnym, 28. Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: "Bądźcie płodni i rozmnażajcie się”.

Wypełnianie tego nakazu ułatwia ludziom system nagrody, ośrodek przyjemności w mózgu, który jest aktywowany podczas zaspokajania czynności popędowych. Ojciec Robert Spitzer, jezuita, przyjemność cielesną (laetus) stawia na najniższym poziomie wśród źródeł szczęścia człowieka. Gdyby postulowane przez niego cztery poziomy szczęścia przedstawić w postaci gałęzi drzewa szczęścia, na tej najniższej, znajdujemy szczęście i my i nasz pies. Ale tylko my możemy wdrapać się na gałąź wyższą pod nazwą dobre życie (felix), jeszcze wyższą - służenie innym (beatitudo) i najwyższą - Bożej Miłości (sublime beatitudo). Chociaż podobnie jak nasz pies mamy wrodzone dążenie do przyjemności, to nasz hedonetropizm pozwala nam sięgać po nią znacznie wyżej, na gałęzie drzewa szczęścia dostępne tylko człowiekowi. Nawet jeśli jako entuzjaści antropomorfizacji zechcemy przypisać psu ratowniczemu czy wykrywającemu narkotyki ludzką cechę służenia innym, to nie zapominajmy, że służących ludziom umiejętności podziwiane zwierzę nabrało w procesie tresury, kształtującej jego zachowania dokładnie według potrzeb tresera.

Siła wpływu układu nagrody na zachowania decydujące o całym życiu, włącznie ze zdolnością do normalnej prokreacji, wynika ze zjawiska tzw. imprintingu, po polsku znanego jako wdrukowanie, lub – lepiej – wpojenie lub naznaczenie. Wpojenie dzieciom zboczonych zachowań seksualnych w wyniku realizacji programu nauczania w przedszkolu nie tylko ułatwi do nich dostęp pedofilom, lecz także wyłączy je w przyszłości z puli przyszłych szczęśliwych małżonków gotowych do poświęceń na rzecz rozwoju rodziny, bo po co mieli by się poświęcać, kiedy przyjemność można mieć za darmo. Spotkanie z agresją zwyrodnialców w wieku dorastania, kiedy to młody człowiek dopiero dowiaduje się jaki to bodziec jest seksualnie atrakcyjny, jaki odpychający, a jaki obojętny i do nabytej wiedzy dostosowuje swój układ nagrody, może zakończyć się naznaczeniem perwersjami, które początkowo uczynią z ciała dziewczyny czy chłopaka przekazywaną z rąk do rąk zabawkę dla zboczeńców, a gdy młodość przeminie, pełną chorób siedzibę bezdzietnej rozpaczy.

Nikt nie żyje w izolacji, więc w środowiskach dziecięcych i młodzieżowych łatwo dochodzi do naśladowania nawet najbardziej szkodliwych i odrażających zachowań wśród młodych ludzi eksperymentujących ze swoim życiem za cenę jeszcze sobie nie znaną. Wychowując dziecko jak najlepiej dla jego dobra doczesnego i wiecznego, zawsze musimy się liczyć z możliwością kradzieży tożsamości naszego dziecka, nie tylko przez najbliższego kolegę, czy przyjaciółkę od serca, ale i przez akwizytora narkotyków czy deprawatora nieletnich, nieraz osadzonych w aparacie władzy i wypełniających swoją złowieszczą misję np. poprzez system szkolnictwa, czy państwowej propagandy. Jedynym sposobem zapobiegania nieszczęściom w obszarze wychowania jest dostosowane do wieku dziecka cierpliwe i staranne objaśnianie prawdy o świecie, odpowiadanie na każde pytania, także te, które nie wprost odnoszą się do pojawiających się problemów.

Polska pod rządami obecnej koalicji bije europejskie rekordy narkomanii i światowe rekordy bezdzietności. Czas zdać sobie sprawę z faktu, że pruderia zabija a roztropność ratuje życie. Także to życie, które powinno być w polskich małżeństwach powołane, a powołane nie jest z braku podstawowej wiedzy o funkcjonowaniu organizmu kobiety. Wobec masowej emigracji zarobkowej, rozłąki małżeństw wynikającej z pracy w oddaleniu od siebie, ważne jest poinformowanie przystępujących do sakramentu małżeństwa, że w czasie każdego cyklu miesiączkowego kobieta może począć dziecko tylko w ciągu 12 - 24 godzin, ale też i każdy stosunek małżeński może zaowocować ciążą jeśli do niego dojdzie w dowolnym czasie pomiędzy pięcioma dniami przed jajeczkowaniem u dwoma dniami po owulacji. Każdy normalny cykl miesiączkowy może trwać od 24 do 36 dni, a owulacja może wystąpić już w dniu 6. albo dopiero w dniu 30. lub później w każdym cyklu. Dlatego każda kobieta może zajść w ciążę w następstwie stosunku w czasie miesiączki, jak i tuż przed spodziewanym okresem. Długość życia jajeczka po owulacji wynosi zaledwie 12 do 24 godzin, a plemników złożonych w drogach rodnych kobiety od 3 do 5 dni (kilka godzin poza organizmem). Do zapłodnienia dochodzi w jajowodzie, a zagnieżdżenie embrionu w macicy następuje po 6 - 7 dniach od zapłodnienia. Niezapłodnione jajeczka ulegają dezintegracji w jajowodzie przez apoptozę, czyli zaprogramowaną śmierć komórki, a niezagnieżdżone blastocyty, których odsetek sięga 40% wszystkich, ulegają wcieleniu w organizm niedoszłej matki w procesie fagocytozy w jamie macicy.

Jak widać, dotychczas rozpoznane przez nauki medyczne prawa rządzące poczęciem człowieka oddają wielkie pole interwencji Pana Boga w małżeńską płodność. A dotyczy to osób zdrowych, którym choroby, z wenerycznymi na czele, nie odebrały radości rodzicielstwa.

Jest więc oczywiste, że pary małżeńskie, które przez długie lata nie mogą doczekać się upragnionego potomstwa, szukają ratunku u Boga. I ten ratunek znajdują.

Na życzenie ks. prałata dra Ryszarda Staszaka zapraszam na polanę szczytową na Górze Ślęży, u stóp wołającego o odbudowę kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w najbliższą sobotę, t.j. 15. czerwca 2013r. na Noc św. Jana Chrzciciela, która rozpocznie się o godzinie 20. koncertem najsławniejszycy kapeli górali czadeckich i podhalańskich. O godz. 22. mszę św. poprowadzi i homilię wygłosi biskup świdnicki JE ks. prof. Ignacy Dec. A jeśli ktoś nie wie, jaki ma związek Nawiedzenie Najświętszej Marii Panny z wymodleniem upragnionego dziecka, niech sięgnie do Bibli, a nawet Koranu.

Z Panem Bogiem

dr Zbigniew Hałat
Felieton w Radio Maryja, 21. czerwca 2013

Szczęść Boże!

Wbrew wielokrotnie objawionej woli Boga, wbrew zapisanemu w Ewangelii nauczaniu Jezusa Chrystusa, wbrew niezliczonym wezwaniom papieży i posłusznych im kapłanów, wbrew publicznie deklarowanej tożsamości i wbrew faktycznej, często głębokiej wierze - katolicy tańczą tak, jak im inni zagrają. Zamiast stawać twardo w obronie wartości chrześcijańskich, poddają się jawnie sprzecznym z zasadami wiary działaniom tyranów i/lub manipulatorów.

Idąc tą drogą katolicyzm dąży do zagłady w tempie znacznie szybszym niż prawosławie i protestantyzm, którym zabrało odpowiednio tysiąc i pół tysiąca lat, aby doprowadzić cerkwie i zbory do opustoszenia, zamiany na muzea, hale koncertowe, hurtownie, magazyny itp. obiekty użyteczności publicznej nie mające nic wspólnego z kultem religijnym. Nikomu niepotrzebne świątynie nie mogą stać puste, bo ich utrzymanie kosztuje. Skoro garstka wiernych worków grosza nie wysupła, nie tylko cerkiew i zbór, ale i kościół zostanie przerobiony na knajpę ze strip-teasem. Przykłady z Chicago i innych miast są liczne i bolesne, ale jeszcze większą grozą przejmują losy Telewizji Niepokalanów, która zamiast przenosić w nowe czasy dzieło św. Maksymiliana Kolbe, po zmianie szyldu pławi się w taniej rozrywce.

Tempo dechrystianizacji ulega tym większemu przyspieszeniu, im łatwiejszy jest dostęp młodych chrześcijan do środków odurzających, t.j. narkotyków i alkoholu per se, oraz do sytuacji, w których mózg człowieka sam wytwarza pożądane chemikalia w odpowiedzi na bodźce rozpoznawane jako przyjemne instynktownie, z czym przychodzimy na świat, albo też w wyniku zadziałania mechanizmu wpojenia poprzez wychowanie. Zapotrzebowanie na smak słodki jest wrodzone, na smak słony – nauczone: moglibyśmy się bez soli obejść, gdyby nas tak wychowano. A ponieważ nauczono nas korzystać z pożywienia dosolonego, solimy często bez umiaru, aby układ nagrody wytworzył w naszym mózgu zadowalającą ilość chemikaliów, które w swojej istocie są wewnątrzpochodnymi środkami uzależniającymi, czymś w rodzaju narkotyków, bez których z czasem trudno się obejść i których ilość potrzebna do zaspokojenia żądzy przyjemności narasta zgodnie z powiedzeniem, o tym, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Dotyczy to zwłaszcza tych sytuacji, w których – w odróżnieniu od solenia, gdzie da się przesolić – pojawia się przyjemność niezwykle intensywna, tak wielka, że ktoś może powiedzieć, że z przyjemności wprost umiera. W zależności od tego, która gałąź drzewa szczęścia jest człowiekowi dostępna, źródłem tak wielkiej przyjemności zalewającej mózg tzw. hormonami szczęścia, mogą być - osiągalne również dla zwierząt - typowe czynności służące prokreacji, albo też egzaltacje religijne, zarezerwowane tylko dla człowieka, a do tego takiego człowieka, który nie odrzuca łaski wiary.

Powyższy wywód rzuca snop światłą na mapę pola walki. Zły zrobi wszystko, aby wyżej gałęzi przyjemności cielesnych człowiek nie podskoczył, aby najłatwiejsze sposoby zalewania mózgu hormonami szczęścia spowodowały, że człowiekowi nie zechce się walczyć o lepsze życie, pomagać innym, a tym bardziej zabiegać o Bożą Miłość przez wypełnianie woli Boga. Aby człowiek był jak zwierzę, spełniające się wyłącznie w czynnościach instyktownych, poprzez odruchy bezwarunkowe i takie pawłowiańskie uwarunkowania, które utrwalą bezrefleksyjną awersję do celów wyższych i zakotwiczą go na zawsze na poziomie zwierzęcia. A przecież człowiek posadowiony jest w połowie drogi pomiędzy zwierzęciem a Bogiem, nie jest ani zwierzęciem, ani bogiem, co przypomniał na KULu w 1987r. Jan Pawel II, mówiąc do społeczności akademickiej „Wedle wyrażenia autora średniowiecznego: Positus est in medio homo: nec bestia - nec deus!”.

Pojawia się pokusa, aby zwierzęcymi nazywać odczłowieczone zachowania człowieka skutecznie poddanego procesowi dehumanizacji. Nic bardziej mylnego. Nawet brytyjski zoolog Desmond Morris z pozycji a- czy antyreligijnych w popularyzatorskiej pracy z 1997r. pt. „Zachowania Intymne: Wykonane przez zoologa Klasyczne Studium Ludzkiej Intymności (Intimate Behavior: A Zoologist's Classic Study of Human Intimacy) wymienia 12 kolejnych etapów, w których zaloty krok po kroku za obopólną zgodą mogą doprowadzić do zbliżenia o potencjalnych skutkach prokreacyjnych. Jeżeli strona żeńska jest dziewicą, pierwszy akt całej tej sekwencji zdarzeń, który jest nieodwracalny, odbywa się z przerwaniem błony dziewiczej. Wtedy też, po raz pierwszy pojawia się możliwość innego nieodwracalnego aktu, a mianowicie zapłodnienia. Poprzednie etapy zalotów służyły cementowaniu wzajemnego przywiązania, aby para chciała nadal być razem, kiedy po osiągnięciu przyjemnych doznań, ich potrzeba stanie się mniej intensywna. Jak pisze Desmond Morris „Jeżeli tego rodzaju powiązanie zawiedzie, stronie żeńskiej zagraża, że znajdzie się ona w ciąży poza stabilną jednostką rodzinną”.

Jak widać, nawet dla neodarwinisty, dla którego człowiek jest niczym więcej jak nagą małpą, stabilna jednostka rodzinna jest jedynym miejscem, w którym kobieta może bezpiecznie dla siebie i swoich dzieci podjąć czynności prokreacyjne. W dobie równouprawnienia, a także w związku z szalejącymi chorobami wenerycznymi i zachowaniami prowadzącymi do destrukcji ludzi, rodzin i narodów, postulat zachowania dziewictwa aż do małżeństwa nie powinien być ograniczony do płci żeńskiej. Trzeba dodać, że nawet pod prezydenturą Obamy, 61% amerykańskich nastolatków pragnie zachować dziewictwo aż do ślubu, a 63% chciałoby odzyskać dziewictwo przed małżeństwem utracone.

Katolikom dobrze jest znany wymóg czystości przedmałżeńskiej, a szereg odniesień do praktycznych aspektów seksualności człowieka zawiera Katechizm Kościoła Katolickiego w rozdziale p.t. „Powołanie do czystości” w punktach od 2337 do 2359 i następujących po nim Rozdziałach p.t. „Miłość małżonków” (2360- 2379) i „Wykroczenia przeciw godności małżeństwa” (2380 – 2400).

W świecie Islamu ochronę dziewcząt i kobiet przed ekspoatacją seksualną ze strony obcych zapewnia tradycja zwana namus ناموس . Nie an-Namus al-akbar الناموس الأكب , czyli Wielkie Prawo Naturalne objawione przez Archanioła Gabriela Prorokowi Mahometowi (pokój z nim) a wcześniej Mojżeszowi, ale namus pisany małą literą, należący do tradycji, hadith, tłumaczony jako honor, honorowość rodziny, dobre imię, reputacja.

Akurat namus stał się wręcz biblijnym murem wrogości rozdzielającej Wschód od Zachodu i prawdziwym wyzwaniem dla uczniów Chrystusa zobowiązanych do czynienia pokoju na świecie i znoszenia podziałów między ludźmi (por. List do Efezjan 2).

Z Panem Bogiem

dr Zbigniew Hałat
Felieton w Radio Maryja, 28. czerwca 2013

Szczęść Boże!


W medycynie sądowej istnieje pojęcie „zdolność płodzenia”. Kodeks karny z 1997r.  pozbawienie zdolności płodzenia uznaje za spowodowanie ciężkiego kalectwa, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a dla jego sprawcy przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 10. Zaliczany do grona najwybitniejszych przedstawicieli nauki i praktyki medycyny sądowej dr n. med. mgr prawa Tomasz Jurek - specjalista medycyny sądowej i prawa medycznego, adiunkt w Katedrze Medycyny Sądowej we Wrocławiu w bezcennej pionierskiej monografii p.t. 'Opiniowanie sądowo-lekarskie w przestępstwach przeciwko zdrowiu' z 2010r., przerzucając mosty pomiędzy zdyscyplinowanym językiem nauk medycznych a pozbawionym sensu i logiki bełkotem legislacyjnym, nie pozostawia wątpliwości, że „Pozbawić' to „spowodować utratę czegoś, przyczynić się do utraty czegoś (…) odebrać”. Zakres semantyczny podobny do zakresu semantycznego słowa „utrata”. Oznacza pewną zmianę jakościową – coś było i nie ma tego, ktoś to odebrał. Co ważne:” - pisze dalej dr Jurek – „definicja realnoznaczeniowa wiąże się z całkowitą, nieodwracalną utratą pewnej wartości. Pozbawić to zabrać całość, nie część, nie fragment, ale zupełnie odebrać.” I dalej: „Utrata zdolności płodzenia to brak możliwości posiadania potomstwa -  zarówno zdolności zapłodnienia, jak i w przypadku kobiet donoszenia ciąży i porodu w sposób naturalny, bez uciekania się do medycznych metod wpomagania rozrodczości”. - pisze dr Jurek.
A skoro „Uszczerbek na zdrowiu dotyczy zmian czynnościowych i  anatomicznych”, wszystko, co skutkuje utratą zdolności płodzenia, musi zostać poddane analizie, aby po nitce do kłębka doprowadzić do przyczyny pierwotnej w celu jej eliminacji, na ile to możliwe.
Wśród zmian czynnościowych na piewszym miejscu trzeba postawić wpajaną przez propagandę zboczeń utratę zdolności płodzenia w wyniku nabytej awersji do płci przeciwnej, bądź też niezdolności do życia w naturalnej rodzinie z powodu wychowania dla rozwiązłości.
Z punktu widzenia medycyny społecznej sprawa jest prosta. Za utatę zdolności płodzenia w skali naszego narodu  opowiedzialni są politycy, którzy konsekwentnie i skutecznie w ciągu kilku ostatnich dekad za pomocą dość prostych mechanizmów ekonomicznych doprowadzili żyjących we własnej ojczyźnie Polaków do utraty zdolności płodzenia. Głodowe płace, szalejące bezrobocie, upadek  ochrony zdrowia, polityka antyrodzinna to główne przyczyny wymierania narodu, który nie potrafił stawić czoła jawnemu w skutkach, choć nie nazwanemu po imieniu  atakowi na zajmowane przez siebie terytorium. Awersja do życia w upokarzającej biedzie w wyniku powiększenia rodziny o dziecko pierwsze, a zwłaszcza kolejne, jest typową zmianą czynnościową powodującą brak możliwości posiadania potomstwa, czyli ciężki uszczerbek na zdrowiu. Sprawcami tego ciężkiego kalectwa w megaskali są politycy zarówno nieludzkiej władzy, jak i niemrawej opozycji, ale za brak kształtowania postaw, które ograniczyły by skutki planowej depopulacji Polski należy winić przede wszystkim naszych przywódców duchowych, niestety. Dawno by już wymarli koptowie w Egipcie, gdyby nałożone na nich restrykcje ekonomiczne spełniły swój cel. Podobnie jest z wielodzietnymi rodzinami muzułmańskimi, które, tak jak do niedawna katolickie rodziny polskie, irlandzkie, czy włoskie, decydują o przyroście liczby wiernych jednej z dwóch konkurujących ze sobą religii. W niedługiej przyszłości doświadczenia wyniesione z rozprawienia się z religijną ludnością Polski mogą zresztą zostać przeniesione na kraje muzułmańskie, o czym mógł by świadczyć fakt, że w niedawnym kongresie wojujących feministek, który pod sztandarami filozofii gender odbył się w Warszawie, wzięła udział Jej Wysokość Ameera bint Aidan bin Nayef Al-Taweel الاميرة اميرة بنت عيدان بن نايف الطويل العصيمي العتيبي‎ , żona księcia Al WaBin Talal الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود‎ , członka rdzenia saudyjskiej rodziny królewskiej. Król Arabii Saudyjskiej jest uznawany za strażnika dwóch najbardziej świętych miejsc dla muzułmanów, którymi są meczety w miastach Mekka i Medyna خادم الحرمين الشريفين . Zobaczymy co spali zapowiedziany przez Henrykę Bochniarz płomień buntu kobiet arabskich pod wpływem takich gurek jak Magdalena Środa i Wanda Nowicka (zgodnie z szablonem rewolucyjnej nowomowy gurka przez „u” zwykłe to rodzaj żeński od guru) i jak wpłynie na sytuację ludnościową krajów muzułmańskich ogarniętych wrzeniem, na którym wielu chce ugrać wiele z oczywistą szkodą dla zwykłych ludzi, do których nie możemy odnosić się inaczej niż z nakazaną przez Chrystusa miłością, nawet jeśli, a nawet zwłaszcza wtedy, kiedy nas nienawidzą. Nie wolno zapominać o tym, że tuż po wkroczeniu do Bagdadu władze okupacyjne zarządziły otwarcie kina z filmami pornograficznymi, że atak na wartości muzułmańskie pod płaszczykiem pop kultury, np. w Indonezji, ma podobny przebieg, jak atak na wartości chrześcijańskie w Polsce i w Rosji, tyle że Indonezja i Rosja odpowiednio siłą społeczeństwa i władz potrafią jeszcze się bronić.
Z punktu widzenia epidemiologii  bezdyskusyjny pozostaje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy nasileniem przedmałżeńskich i pozamałżeńskich stosunków seksualnych a ogniskami, epidemiami i pandemiami zjawisk zdrowotnych, których efektem jest brak możliwości posiadania potomstwa.  Dotychczas najlepiej zbadane następstwa rozwiązłości w postaci zmian anatomicznych w narządach zaatakowanych przez choroby weneryczne, nawet głuchym na wszelkie rzeczowe argumenty entuzjastom promiskuityzmu nie pozwolą negować związku pomiędzy zapaleniem przydatków wywołanym najczęstszą, a przy tym najbardziej lekceważoną, chorobą weneryczną zwaną chlamydiozą a zarośnięciem jajowodów, czy podejmowaniem stosunków seksualnych przed 20 rokiem życia - zwłaszcza z rozsadnikami chorób wenerycznych -  a koniecznością wycięcia macicy w związku z rozwijającym się rakiem wywołanym przez wirusy HPV łatwo osadzające się w niedojrzałej szyjce macicy. Także zakażenia HIV, nie tylko finalny AIDS, prowadzą do utraty zdolności płodzenia, bo przecież wymagają kosztownej i obciążającej terapii. Kiedy zostanie przerwana tama obyczajowa, fala zachorowań na AIDS w Polsce może sięgnąć poziomu zachorowań Rosji i Ukrainy, podobnie jak to się ma w przypadku   muzułmańskiej Afryki Północnej i reszty świata islamu  w porównaniu z Afryką na południe od Sahary. A w kolejce po zdrowie i życie ofiar rozwiązłości płciowej czekają dalsze pandemie nieuleczalnych chorób wenerycznych, w pierwszej kolejności wywołane przez szczepy rzeżączki opornej na wszystkie leki. Nawet Niemcy spijające unijną śmietankę sobie z tym nie poradzą. NB. Jeśli chodzi o rozwiązłość seksualną młodzieży, to Niemcy biją rekordy a Polska świeci przykładem, zaś oba kraje stoją na diametralnie odległych pozycjach wśród zbadanych 14 państw europejskich. Z badań firmy Durex z roku 2010 wynika, że  pomiędzy 15 a 20 r. ż w Niemczech  może poszczycić się dziewictwem niecałe 20% osób obu płci, a w Polsce aż ponaddwukrotnie więcej. Kto już został pozbawiony dziewictwa, to w Niemczech zaliczył doświadczenia i zakażenia od średnio niemal 5 osób, w Polsce od nieco ponad połowy mniej. Wśród naszych południowych sąsiadów sytuacja w Czechach podobna jest do niemieckiej, na Słowacji – do tej w Polsce. Tacy sąsiedzi to wyzwanie dla naszej młodzieży. W proroczej wizji można by sobie wyobrazić obleganą przez najprzedniejszych kandydatów do małżeństwa  i uczciwych pracodawców z całego świata  krainę słowiańskich dziewic aż do ślubu, sięgającą od Śląska przez Saksonię po Magdeburg, dawniej Dziewin, Parthenopolis.

Z Panem Bogiem

dr Zbigniew Hałat


The reciprocated gift of premarital virginity
is the best prognostic factor for a successful marriage.

The reciprocated gift of premarital virginity is the best prognostic factor for a successful marriage. Odwzajemniony dar przedmałżenskiego dziewictwa jest najlepszym czynnikiem prognostycznym udanego małżeństwa.
Odwzajemniony dar przedmałżenskiego dziewictwa
jest najlepszym czynnikiem prognostycznym udanego małżeństwa.


Pierwsza encyklika Ojca Świętego Franciszka z 29. czerwca 2013r.

Lumen Fidei  Światło Wiary
opublikowana 5. lipca 2013r., w dniu ogłoszenia rychłej kanonizacji Jana XXIII i Jana Pawła II i zawierzenia Państwa Watykańskiego .opiece Św. Józefa i Św. Michała Archanioła
[Arabic, Byelorussian, English, French, German, Italian, Latin, Polish, Portuguese, Spanish]

Córka Światła Wiary,  Św. Filomena - żywa postać globalnej tradycjji katolickiej
Saint Philomena Roman Catholic Church, Gniechowice, Silesia, Poland, Philomena, Filumena, Daughter of Light. real photo, September 2013 Rzymskokatolicki kościół pw Świętej Filomeny, Gniechowice, Śląsk, Polska, Philomena, Filumena, Córka Światła, prawdziwa fotografia, wrzesień 2013 Svatá Filoména římskokatolický kostel, Gniechowice, Slezsko, Polsko, Philomena, Filumena, Dcera Světla, reálné foto, září 2013 Sankt Philomena römisch-katholischen Kirche, Gniechowice, Schlesien, Polen, Philomena, Filumena, Tochter des Lichts, echtes Foto, September 2013
Saint Philomena Roman Catholic Church, Gniechowice, Silesia, Poland, Philomena, Filumena, Daughter of Light, real photo, September 2013
Rzymskokatolicki kościół pw Świętej  Filomeny, Gniechowice, Śląsk, Polska,  Philomena, Filumena, Córka Światła,  prawdziwa fotografia, wrzesień 2013
Svatá Filoména  římskokatolický kostel, Gniechowice, Slezsko, Polsko, Philomena, Filumena, Dcera Světla, reálné foto, září 2013
Sankt Philomena römisch-katholischen Kirche, Gniechowice, Schlesien, Polen, Philomena, Filumena, Tochter des Lichts, echtes Foto, September 2013

Her royal parents were childless and unhappy for a long time. They were idolaters. They continually offered sacrifices and prayers to their false gods to conceive a baby. By the impulse of the Holy Ghost, a Christian doctor Publius from Rome who lived in the palace, >> spoke to them of Christianity, and promised to pray for them if they consented to receive Baptism....They became Christians and obtained the long desired happiness that Publius had assured them as the reward of their conversion. At the moment of my birth, they gave me the name of "Lumena," an allusion to the light of Faith of which I had been, as it were, the fruit. The day of my Baptism they called me "Filumena," or "Daughter of Light," because on that day I was born to the Faith.<<

Jej królewscy rodzice byli bezdzietni i nieszczęśliwy przez długi czas. Byli  poganami. Nieustannie składali ofiary i modlili się do ich fałszywych bogów o poczęcie dziecka. Pod wpływem Ducha Świętego, chrześcijański lekarz Publiusz z Rzymu, który mieszkał w pałacu, >> mówił im o chrześcijaństwie, i obiecał modlić się za nich, jeśli zgodzą się przyjąć chrzest .... Stali się chrześcijanami i doczekali się długo oczekiwanego szczęścia, które Publiusz obiecał im w nagrodę za ich nawrócenie. W chwili moich narodzin, dali mi imię "Lumena" nawiązaniu do światła Wiary, której byłam owocem, a tak to przeciez było. W dniu mojego chrztu nazwali mnie "Filumena" czyli  "Córka Światła", ponieważ w tym dniu urodziłam się do Wiary.<<
Její královské rodiče byli bezdětní  a nešťastný po dlouhou dobu. Byli to pohané. bez ustání přinášeli oběti svým falešným modlám aby počali děťátko. Na popud Ducha Svatého, křesťanský lékař Publius z Říma, který bydlel v paláci >>Odvážil se, inspirován Duchem Svatým, hovořit s nimi o katolické víře. Slíbil jim, že jakmile přijmou křesťanství, narodí se jim potomek. Milost, která jeho slova doprovázela, osvítila jejich rozum a zvítězila nad jejich pochybnostmi. Přijali tedy katolickou víru a dostali předmět svých tužeb, který jim Publius přislíbil. Po mém narození mi dali jméno Lumena, aby vyjádřili „světlo Víry“, jehož jsem byla plodem. V den mého křtu mi zavolali "Filumena" nebo "Dcera Světla", protože v ten den jsem se narodila do Víry. <<
Seine königlichen Eltern keine Kinder hatten und unzufrieden waren für eine lange Zeit. Sie waren Heiden. Sie brachten ohne Unterlass ihren falschen Göttern Opfer dar, um ein Kind zu  konzipieren.   Angeregt vom Heiligen Geist, ein christlicher Arzt, Publius von Rom, die im Palast wohnte,  >> mit ihnen von unserem christlichen Glauben zu reden. Er versprach ihnen, dass, sofern sie sich taufen ließen, sie eine Nachkommenschaft erhalten würden. Die Gnade, die seine Worte begleitete, erleuchtete ihren Verstand und siegte über ihren Willen. Sie nahmen den christlichen Glauben an und erhielten den Gegenstand ihrer Wünsche, den ihnen Publius als Belohnung für den Empfang der Taufe versprochen hatte. Bei meiner Geburt gab man mir den Namen LUMENA, der das Licht des Glaubens bedeutet, dessen Frucht ich war. Am Tage, als ich getauft wurde, nannte man mich PHILOMENA [Tochter des Lichts], weil ich an diesem Tage ein Kind des Glaubens war.<<

The Cord of Saint Philomena. White (for purity) and red (for martyrdom)
Any priest has the faculty to bless the Cord of Saint Philomena
 using the Roman Ritual formula. (Rituale romanum.1925)
BENEDICTIO CINGULI IN HONOREM S. PHILUMENÆ VIRG. ET MART.
pro sodalitate sub ejus titulo Parisiis canonice erecta (Approbata a S. R. C. die 20 Dec. 1883) Sacerdos, superpelliceo et stola rubea indutus, dicit: V. Adjutórium nostrum in nómine Dómini.R. Qui fecit cælum et terram.V. Dóminus vobíscum. R. Et cum spíritu tuo.Orémus. OratioD ómine Jesu Christe, béne + dic, quǽsumus, hoc cíngulum, et præsta: ut, qui (quæ) illudgestáverit, sanctæ Philuménæ Vírginis et Mártyris protectióne munítus (-a), ab ómnibus perículisdeféndi, atque ánimæ et córporis sanitátem percípere mereátur: Qui vivis et regnas Deus in sǽculasæculórum. R. Amen. Et aspergatur aqua benedicta.
Prayer for those who wear the Cord
The people who wear the Cord of Saint Philomena normally recite every day the following prayer:  "Oh Saint Philomena Virgin and Martyr, pray for us, so that through your powerful intercession, we may receive the purity of spirit and heart, which leads to the perfect Love of God. Amen."
Prayer to St Philomena
O Lord, through the intercession of Saint Philomena, Virgin and Martyr, whose eminent purity and practice of every virtue was most pleasing to Thee, pardon our sins and grant us the grace of_______________ (add your special intention), through the same Christ, Our Lord. Amen.
Trivia - inessential matters
White (for purity) and red (for martyrdom) cords interwoven for durability; 3 knots on one end; one knot on the other end; finished length: 122 cms (48 inches) or suitable for chaplets, bracelets etc.
The altar painting of Saint Philomena in the Roman Catholic Church, Gniechowice, Silesia, Poland
The altar painting
 of Saint Philomena in
the Roman Catholic Church
 Gniechowice, Silesia, Poland


s

Ślęża to Góra Maryjna 

tuż przed mszą św. w intencji ocalenia kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny na Górze Ślęży,
poniższy tekst z małymi zmianami zostal odczytany przez przedstawiciela organizatora
Nocy Świętego Jana Chrzciciela 2013

Według znawców archeologii Ślęży najstarszy kościół, który postawiono na szczycie góry powstał w tym samym czasie, kiedy budowano romański kościół Najświętszej Marii Panny na Piasku we Wrocławiu, a więc w I połowie XII wieku. Pierwsza świątynia górująca nad Śląskiem również poświęcona Najświętszej Marii Pannie była wykonana z drewna, szybko uległa zniszczeniu, a o pobożności jej fundatora, Piotra Włosta, może zaświadczyć Wrocławski Tron Mądrości - Sedes Sapientiae Wratislaviensis – tympanon wmurowany nad wiejściem do zakrystii obecnego kościoła Najświętszej Marii Panny na Piasku i przedstawiający żonę komesa Włosta, prawnuczkę Włodzimierza Wielkiego Chrzciciela Rusi i praprawnuczkę cesarza Imperium Bizantyjskiego, Romanosa II Porfirogenety. Wtedy już owdowiała Włostowicowa wraz z synem Świętosławem ofiarują Matce Bożej model świątyni. Jednej z wielu, prawie setki, które postawił śląski możnowładca Piotr Włost z rodu Łabędziów, właścicieli Góry Ślęży i znacznej części Wrocławia stojącego na skrzyżowaniu głównych szlaków handlowych Europy. Obok pobożności, trzeba dodać – ekspiacyjnej, Włost charakteryzował się także wielkim przywiązaniem do ojczyzny, w dzisiejszym rozumieniu – patriotyzmem. Jako prawa ręka Bolesława Krzywoustego przyczynił się do odparcia niemieckiego najazdu i zapobiegł zabiciu Polski już w kolebce.

Druga wielka postać związana ze szczytem Ślęży to Bolko II, książę świdnicko-jaworski, za którego panowania powstał podwójny pierścień zamków obronnych, w tym na szczycie Ślęży, a także kościół pierwotny w Sulistrowicach wzmiankowany w 1352. Bolko II, który był wnukiem Władysława Łokietka i siostrzeńcem Kazimierza Wielkiego, przez całe życie dążył do zjednoczenia śląskiej ziemi z resztą Korony Polskiej. Dzięki niemu doszło do pokonania Krzyżaków pod Płowcami, umocnienia interesów Polski na Śląsku w ramach pokoju w Namysłowie w roku 1348, którego był sygnatariuszem obok Kazimierza Wielkiego i króla Czech Karola IV Luksemburskiego, przyszłego Karola I, Świętego Cesarza Rzymskiego. Zbudowany na pamiątkę tego wydarzenia kościół św. Stanisława, św. Doroty i św. Wacława we Wrocławiu od strony ulicu Świdnickiej ukazuje herb Czech i herb Śląska w pokłonie herbowi Kazimierza Wielkiego. Długosz w swojej kronice napisał, że choć inni książęta śląscy zaparli się Ojczyzny - dając się zhołdować Janowi Luksemburskiemu, Niemcowi na tronie czeskim - to on jeden "nie dał się zwieść do tego grzechu, oświadczał głośno, że jest księciem polskim, a od jedności z Polską nigdy nie odstąpi". Bolko II ostatni suwerenny polski książę na Śląsku zmarł 28 VII 1368r., a dla upamiętnienia tej wielkiej postaci historycznej dzień 28. lipca jest obchodzony jako Dzień Śląska Polskiego. Za duszę księcia Bolka II od 2007 r. odprawiana jest msza święta w Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady i Mądrości Serca w Sulistrowiczkach u podnóża Góry Ślęży.

Ślęża to Góra Maryjna. Najstarsze sanktuarium p.w. Św. Anny Samotrzeciej. znajduje się w Sobótce, najnowsze p.w. Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady i Mądrości Serca powstaje Sulistrowiczkach. Kościół na szczycie Ślęży z połowy XIX w. jest p. w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny.

Co Bóg chce nam przez to powiedzieć. Jakiej dobrej rady i mądrości serca mogą oczekiwać pielgrzymujący przez Ślężę szlakiem św. Jakuba, którego dynamiczna postać stanowi herb Sobótki, a także kierowcy i pasażerowie pojazdów mknących autostradą Berlin-Kraków, która na Śląsku wpina się w prastary szlak handlowy Paryż – Kijów, zwany Via Regia. Chodząc po ślężańskich ścieżkach, czy też patrząc z dala na wznioszący się na pół kilometra ponad śląską ziemią Olimp Europy Środkowej, wpomnijmy św. Annę, matkę Najświętszej Marii Panny, a tym samym babcię Jezusa Chrystusa oraz św. Elżbietę, matkę Jana Chrzciciela, którą odwiedziła – nawiedziła jej kuzynka Maryja, a Elżbieta za natchnieniem Ducha Świętego poznała w niej Matkę Boga i powitała ją słowami: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego".

Tak Anna, jak i Elżbieta zostały matkami w bardzo późnym wieku, były uznane za bezpłodne. Anna i jej mąż Joachim oraz Elżbieta i jej mąż Zachariasz, to dwie pary pobożnych, odddanych sobie małżonków, których przez dziesiątki lat Pan Bóg nie obdarzył potomstwem, pomimo usilnych modlitewnych błagań i życia wyróżniającego się pobożnością. Dlaczego? Dlatego, aby w nas, dzieciach Bożych umocnić przekonanie, że prawdziwa wiara wymaga niezłomnej wytrwałości i że dla Boga nie ma nic niemożliwego. A usilnie wyproszona i wreszcie otrzymana łaska może wprost przekraczać ludzkie wyobrażenie, zamknięte przecież w ciasnych granicach naszej wiedzy o świecie.

Małżonkowie Anna i Joachim oraz Elżbieta i Zachariasz to dwie zwykłe pary małżeńskie, które nie mogły doczekać się dziecka. Aż wreszcie w sytuacji zupełnie beznadziejnej znalazły się w centrum Bożego planu zbawienia.

Oby Droga Krzyżowa z Przełęczy Tąpadła na szczyt Góry Ślęży do kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na tyle umocniła wiarę wszystkich par małżeńskich, aby i im Pan Bóg okazał łaskę i obdarzył je upragnionym potomstwem, nawet, gdy w kategoriach ludzkich jest to niemożliwe.

Na grupę Ślęży z Pszenna pod Świdnicą spoglądała śląska rodzina Watzenrode, która po kądzieli wydała z siebie Mikołaja Kopernika. Po mieczu ks. kanonik Kopernik pochodził z Nysy, też na Śląsku. Cieszący się wielką sławą obraz „Astronom Kopernik, czyli rozmowa z Bogiem” spod pędzla Jana Matejki, Czecha z pochodzenia, pokazuje światu źródła rewolucji kopernikańskiej w nauce, a nas dodatkowo umacnia w przekonaniu o wielkiej wartości jaką jest polska otwartość na przybyszów, którzy, gdy nie mają złych zamiarów, chętnie utożsamiają się z naszym narodem i w obronie wartości wynikających z wiary stają się wybitnymi polskimi patriotami. Przybyszom innym, którym w głowie Kulturkampf, musimy przypomnieć słowa, które w połowie władania prusactwa na Śląsku, w 1848r. wpisał do księgi gości schroniska na szczycie Ślęży polski poeta Roman Zmorski:

"Na słowiańskiej góry szczycie
pod jasną nadziei gwiazdą
zapisuję wróżby słowa
wróci -
- wróci w stare gniazdo
stare prawo, stara mowa
i natchnione Słowian życie"

Prezes Towarzystwa Ślężańskiego
dr Zbigniew Hałat

Poland - Silesia - Sleza: the Polish - Silesian - Slezan flag
Poland - Silesia - Sleza: the Polish - Silesian - Slezan flag
Flaga Śląska Polskiego
biało-czerwona: barwy narodowe polskie (czerwień zgodnie z ustawą)
pomarańczowa: barwa nieba o zachodzie słońca widzianym ze szczytu Ślęży
zielona: barwa lasów, łąk i zieleniejących pól Ślęży i całego Śląska
pośrodku: godło Śląska Polskiego


Sobór św. Wincentego i św. Jakuba we Wrocławiu. W 1997 papież Jan Paweł II i kard. Henryk Gulbinowicz przekazali świątynię kościołowi greckokatolickiemu. Marmurowy ołtarz kaplicy Matki Boskiej Bolesnej, później Przenajświętszego Sakramentu, znanej jako Kaplica Hochberga. Pośrodku śląska pieta w drewnie z ok. 1450 r., stiukowe figury rodziców Najświętszej Panny Marii – św. Anny i św. Joachima (Urbansky, 1727). Tabernakulum: Dzieciątko Jezus, Bóg Ojciec i Duch Św.

 Sobór św. Wincentego i św. Jakuba we Wrocławiu. W 1997 papież Jan Paweł II i kard. Henryk Gulbinowicz przekazali świątynię kościołowi greckokatolickiemu. Marmurowy ołtarz kaplicy Matki Boskiej Bolesnej, później Przenajświętszego Sakramentu, znanej jako Kaplica Hochberga.  Pośrodku śląska pieta w drewnie z ok. 1450 r., stiukowe figury rodziców Najświętszej Panny Marii – św. Anny i św. Joachima (Urbansky, 1727). Tabernakulum: Dzieciątko Jezus, Bóg Ojciec i Duch Św.
więcej fotografii po odbudowie perły śląskiej sztuki sakralnej póżnego baroku w 2013r. z kompletnego (93%) zniszczenia podczas Festung Breslau


Tabernakulum z ołtarza kaplicy Matki Boskiej Bolesnej, później Przenajświętszego Sakramentu, znanej jako Kaplica Hochberga

Dzieciątko Jesus pokazuje w sposób zupełnie nam współczesny znak zwycięstwa V (łac. victoria, w spolszczeniu wiktoria)
Dzieciątko Jesus pokazuje w sposób zupełnie nam współczesny znak zwycięstwa V (łac. victoria, w spolszczeniu - wiktoria)


Zachariasz w Ewangelii św. Łukasza,  lekarza, żywej postaci globalnej tradycjji katolickiej
Do postaci Zachariasza składającego ofiarę przez spalenie kadzidła odnosi się na początku swojej Ewangelii św. Łukasz, lekarz i uzdolniony literat, a nawet malarz, który za sprawą głównie św. Hieronima ze Strydonu jest symbolizowany w sztuce sakralnej jako uskrzydlony wół, a to dlatego, iż w starożytności właśnie wól był symbolem ofiary, w przypadku Ewangelii według Św. Łukasza - ofiary Jezusa Chrystusa za nasze grzechy. Symbolika uskrzydlonego wołu (byka, cielęcia), mocno osadzona w dziejach chrześcijaństwa, jest obecnie zapomniana i niezrozumiała, choć gdzie niegdzie przypominana  w ramach ludowej obrzędowości  w dniu św. Łukasza, 18. października, poprzez  zajadanie się wołowiną, a przynajamniej ciastkami w kształcie księgi zdobionej  figurkami krówek. W Szkocji jest to dzień kwaśnych ciastek na śmietanie (Sour Cakes Day). Ciepłe dni w tym czasie są nazywane "St. Luke's Little Summer", małym latem św. Łukasza i sprzyjają marzeniom. Na przykład marzeniom o zamążpójściu.
Według chrześcijańskiej ludowej tradycji, panna wyczekująca dobrego męża może pomarzyć, iż pomoże jej św. Łukasz jako patron lekarzy, o ile na noc 17/18 października zastosuje ona miłosną maść na biodra, brzuch i piersi i przed zaśnięciem wypowie trzykrotnie rymowankę: 
St. Luke, St. Luke, be kind to me,
In dreams let me my true love see.
Św. Łukaszu, Św. Łukaszu, bądź dla mnie miły,
Pozwól, aby sny moją prawdziwą miłość objawiły.
(a) skład miłosnej maści św. Łukasza Ewangelisty i lekarza: 1. wyciąg z kwiatów nagietka lekarskiego Calendula officinalis L. olejowy (tu najlepiej oliwa z oliwek extra virgin olive oil, bezcenny, ale niestety najbardziej na świecie fałszowany produkt spożywczy), 2. roztarte ziele macierzanki tymianku Thymus vulgaris L., którą już starożytni Grecy uznawali za lekarstwo na nieśmiałość, 3. roztarty korzeń krowiej pietruszki Anthriscus sylvestris, znanej jako trybula leśna, czy też od kztałtu drobnych kwiatuszków tworzących koronkę - koronka Anny, trwa spór czy św. Anny czy królowej Anny Duńskiej), 4. miód z zaufanej pasieki, 5. biały ocet winny. Składniki w symbolicznych ilościach wymieszać do konsystencji maści. Z uwagi na ocet uważać w kontakcie błonami śłuzowymi.
(b) ks. Dan Hinsperger, Rzymskokatolicka Parafia św. Łukasza, Diecezja Hamilton, Ontario, Kanada: ."jeśłi przyszły mąż będzie widziany we śnie uśmiechnięty, to  będzie on  prawdziwą miłością, ale jeśli będzie zachowywał się niegrzecznie, to po śłubie może okazać się kobieciarzem".
Ślężańska dzika przyroda zachwyca i kuruje. Szanuj przyrodę ojczystą.
Ślężańska dzika przyroda zachwyca i kuruje. Szanuj przyrodę ojczystą. Źródło * Anna * Dzika * Przyroda * Góra * Ślęża * Śląsk * Polski
Źródło * Anna * Dzika * Przyroda * Góra * Ślęża * Śląsk * Polski
Aby wierni i nawracający się ponownie mogli uczestniczyć  w regularnych nabożeństwach
w kościele p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Górze Ślęży
i w wielu językach modlić się o macierzyństwo i ojcostwo,
trzeba pilnie ratować tę świątynię pobudowaną
w miejscu uznawanym za kultowe
od zarania dziejów człowieka
w Europie Środkowej
 
 Noc św. Jana Chrzciciela na szczycie Ślęży 2013

Msza św. w intencji ocalenia kościoła p.w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny na Górze Ślęży
Deus in altus habitat
Noc św. Jana Chrzciciela na szczycie Ślęży 2013

Noc św. Jana Chrzciciela na szczycie Ślęży 2013

Ocalmy kościół na szczycie Ślęży
Ocalmy kościół na szczycie Ślęży  
Kontakt z księdzem proboszczem, inicjatorem i wyłącznym  gospodarzem odbudowy z ramienia Kurii Arcybiskupiej
Ks. prałat dr Ryszard Staszak

Rzymskokatolicka Parafia 
p w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sulistrowicach
adres: Sulistrowice, ul. Jagiellońska 1A, 55-050 Sobótka
tel: 71 316 31 63,
e-mail: kancelaria@parafiasulistrowice.pl
www.parafiasulistrowice.pl
www.sleza.info


Stan kościoła na Ślęży po zakończeniu wieloletnich prac archeologów
Stan kościoła na Ślęży po zakończeniu wieloletnich prac archeologów

Barbarzyństwo, którego wcześniej nawet Ślęża nie widziała: ołtarz i ściany podparte belkami, brak posadzki uniemożliwia wstęp
Barbarzyństwo, którego wcześniej nawet Ślęża nie widziała:
ołtarz i ściany podparte belkami, brak posadzki uniemożliwia wstęp.
Ks. prałat dr Ryszard Staszak, Ks. bp Diecezji Świdnickiej , prof. dr. hab. Ignacy Dec, Siostra zakonna reprezentująca bpa Józefa Pazdura
Ks. prałat dr Ryszard Staszak, Ks. bp Diecezji Świdnickiej - prof. dr. hab. Ignacy Dec, Siostra zakonna reprezentująca bpa Józefa Pazdura
Ks. prałat dr Ryszard Staszak prosi o ocalenie kościoła
Ks. prałat dr Ryszard Staszak prosi o ocalenie kościoła
Scena pod Krzyżem na Ślęży: Hej, muzyka, muzyka! Góralsko muzyka! Całych świat obesedł nima takiej nika!
Scena pod Krzyżem na Ślęży: Hej, muzyka, muzyka! Góralsko muzyka! Całych świat obesedł nima takiej nika!
Akurat na ocalenie kościoła na Ślęży władzom Polski i Unii Europejskiej pieniędzy podatników nie starczy, skandal międzynarodowy zatacza coraz szersze kręgi , jedynie modlitwa może ocalić kościół na Ślęży
 Akurat na ocalenie kościoła na Ślęży władzom Polski i Unii Europejskiej pieniędzy podatników nie wystarczy,
skandal międzynarodowy zatacza coraz szersze kręgi, jedynie modlitwa może ocalić kościół na Ślęży

Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem JE ks. bpa Diecezji Świdnickiej, prof. dr. hab. Ignacego Deca w intencji ocalenia kościoła na Ślęży
   Msza Św. koncelebrowana pod przewodnictwem JE ks. bpa Diecezji Świdnickiej, prof. dr. hab. Ignacego Deca
w intencji ocalenia kościoła na Ślęży
JE ks. bp Diecezji Świdnickiej Ignacy Dec głosi Słowo Boże przed nowym obrazem ołtarzowym kościoła na Ślęży
JE ks. bp Diecezji Świdnickiej Ignacy Dec głosi Słowo Boże przed nowym obrazem ołtarzowym kościoła na Ślęży
Drugie czytanie przedstawia pani Abena Graham, Polka, której część rodziny pochodzi z Ghany, gdzie mieszka ponad 12 milionów rzymskich katolików, absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego. Czynnie i owocnie uczestniczy w życiu parafii w Sulistrowicach. We mszy św. intencji ocalenia kościoła na Ślęży wzięła udział wraz z córką, uczennicą wrocławskiego liceum.
Drugie czytanie przedstawia pani Abena Graham, Polka, której część rodziny pochodzi z Ghany,
gdzie mieszka ponad 12 milionów rzymskich katolików, absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego.
Czynnie i owocnie uczestniczy w życiu parafii w Sulistrowicach.
We mszy św.  intencji ocalenia kościoła na Ślęży wzięła udział wraz z córką, uczennicą wrocławskiego liceum.


Pod krzyżem na Ślęży śląscy górale - tułacze, górale czadeccy repezentowani przez najmłodsze pokolenie kultywujące tradycje pradziadów.
Pod Krzyżem na Ślęży śląscy górale - tułacze, górale czadeccy
repezentowani przez najmłodsze pokolenie kultywujące tradycje pradziadów.

Zespół Górali Czadeckich "Tajdany" ze Strzegomian u stóp Ślęży,  Polonijny Zespół Górali Czadeckich z Nowego Sołońca (Rumunia) „SOŁONCZANKA",  Zespół Górali Czadeckich ze Złotnika „DOLINA NOWEGO SOŁOŃCA"

Pod krzyżem na Ślęży śląscy górale - tułacze, górale czadeccy repezentowani przez najmłodsze pokolenie kultywujące tradycje pradziadów. Noc św. Jana Chrzciciela na szczycie Ślęży 2013 Pod krzyżem na Ślęży śląscy górale - tułacze, górale czadeccy repezentowani przez najmłodsze pokolenie kultywujące tradycje pradziadów. Noc św. Jana Chrzciciela na szczycie Ślęży 2013
króciutki klip (mp4)
do obejrzenia i posłuchania
oraz do pobrania
króciutki klip (mp4)
do obejrzenia i posłuchania
oraz do pobrania

Śląsk Polska Silesia Poland Slezsko Polsko Schlesien Polen
Powołani do życia na chwałę Bożą. Młodość, uroda i nadzieja rodzin i narodów.
Powołani do życia na chwałę Bożą. Młodość, uroda i nadzieja rodzin i narodów.
St John's night festivities:  summer - solstice Slavic  dances on Mount Sleza
The Night of Saint John - Noc świętojańska - Noc svatého Jana - Nacht des Heiligen Johannes St John's night festivities: summer - solstice Slavic dances on Mount Sleza Przezwyciężanie awersji i znajdowanie radości z życia razem - Overcoming aversions and finding joy of life together Překonání averzi a nalezení radosti ze života spolu - Überwindung Aversionen und Finden der Freude des Zusammenlebens Преодоление неприятия и нахождение радости жизни вместе
St John's night festivities:  summer - solstice Slavic  dances on Mount Sleza
Przezwyciężanie awersji i znajdowanie radości z życia razem - Overcoming aversions and finding joy of life together 
Překonání averzi a nalezení radosti  ze života spolu - Überwindung Aversionen und Finden der Freude des Zusammenlebens

Преодоление  неприятия  и нахождение радости жизни вместе

Koncert Bartka Jaskota z zespołem (pop, rock, gospel) podczas Nocy Św. Jana Chrzciciela na Ślęży 2013
Koncert Bartka Jaskota z zespołem (pop, rock, gospel) podczas Nocy Św. Jana Chrzciciela na Ślęży 2013
www.bartekjaskot.com

poniżej do obejrzenia i posłuchania oraz do pobrania
w formacie mp4 króciutkie klipy (clips clipped even more :) z rewelacyjnego koncertu uwielbienia pod wołającym o odbudowę kościołem na Ślęży

Koncert Bartka Jaskota z zespołem (pop, rock, gospel) podczas Nocy Św. Jana Chrzciciela na Ślęży 2013Koncert Bartka Jaskota z zespołem (pop, rock, gospel) podczas Nocy Św. Jana Chrzciciela na Ślęży 2013
Koncert Bartka Jaskota z zespołem (pop, rock, gospel) podczas Nocy Św. Jana Chrzciciela na Ślęży 2013Koncert Bartka Jaskota z zespołem (pop, rock, gospel) podczas Nocy Św. Jana Chrzciciela na Ślęży 2013
Ślęża to Góra Maryjna

Bl. Karolina Kózkówna, dziewica i męczennica, drewniana figura umieszczona vis-à-vis ołtarza z obrazem Matki Bożej Dobrej Rady i Mądrości Serca w pobudowanym przez górali spod Zakopanego Ślężańskim Sanktuarium Maryjnym w Sulistrowiczkach
 Bl. Karolina Kózkówna, dziewica i męczennica, drewniana figura umieszczona vis-à-vis ołtarza
z obrazem Matki Bożej Dobrej Rady i Mądrości Serca w pobudowanym przez górali spod Zakopanego
Ślężańskim Sanktuarium Maryjnym w Sulistrowiczkach, które utworzył ks. prał. dr Ryszard Staszak.
pierwsza strona internetowa dot Sanktuarium

Bl. Karolina Kózkówna, dziewica i męczennica, drewniana figura umieszczona przed ołtarzem z obrazem Matki Bożej Dobrej Rady i Mądrości Serca w pobudowanym przez górali spod Zakopanego Ślężańskim Sanktuarium Maryjnym w Sulistrowiczkach, które utworzył ks. prał. dr Ryszard Staszak.
Bl. Karolina Kózkówna, dziewica i męczennica, drewniana figura umieszczona  vis-à-vis ołtarza z obrazem Matki Bożej Dobrej Rady i Mądrości Serca w pobudowanym przez górali spod Zakopanego Ślężańskim Sanktuarium Maryjnym w Sulistrowiczkach, które utworzył ks. prał. dr Ryszard Staszak.

PAPA FRANCESCO  / PAPIEŻ FRANCISZEK
UDIENZA GENERALE / AUDIENCKA GENERALNA
Piazza San Pietro / Plac Św. Piotra
Mercoledì, 19 novembre 2014 / Środa, 19. listopada 2014
text video

Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich pielgrzymów. Drodzy bracia i siostry, wczoraj obchodziliśmy wspomnienie błogosławione Karoliny Kózki, dziewicy i męczennicy, w setną rocznicę jej śmierci. Ta młoda dziewczyna realizowała swoje powołanie do świętości przez służbę bliźnim, przez troskę o czystość serca i wierność Chrystusowi aż do poświęcenia życia. Niech jej przykład zachęca wszystkich, szczególnie młodych, do poszukiwania dróg świętości, nawet idąc po prąd współczesnych tendencji łatwego życia, skoncentrowanego na egoistycznej przyjemności. Opiece błogosławionej Patronki powierzam członków „Ruchu Czystych Serc”. Niech Bóg wam wszystkim błogosławi!

[45.40.: Un cordiale saluto rivolgo ai pellegrini polacchi. Cari fratelli e sorelle, ieri abbiamo celebrato la memoria della beata Karolina Kózka, vergine e martire, nel centenario della sua morte. Questa giovane ragazza ha realizzato la sua vocazione alla santità dedicandosi al servizio del prossimo, attraverso la cura per la purezza del cuore e la fedeltà a Cristo fino a dare la vita. Il suo esempio incoraggi tutti, particolarmente i giovani, a cercare le vie della santità, anche andando controcorrente alle odierne tendenze di vita facile, concentrata sul piacere egoistico. Alla protezione della beata Patrona affido i membri del “Movimento dei Cuori Puri”. Dio benedica tutti voi!]


The spiritual path of humanity: from god seekers to God's unconditional love finders.
The spiritual path of humanity: from god seekers to God's unconditional love finders. THE ALESSANDRO MENDINI EXHIBITION, WROCLAW, POLAND, 2014/2015 La petit Cathédrale, 1996 – 2002, miniature building in glass mosaic. Realized by Bisazza; Le Visage Archaïque, 2002, sculpture in hand-cut gold mosaic and Swarovski crystal. Realized by Bisazza; Petit idole. 2002, gold pendant with sapphires. Edition of three copies. Realized by Fondation Cartier pour l'Art Contemporain; Rosette by Domenico "Mimmo" Rotella. Realized by Bisazza. Collection of the Fondation Cartier pour l'Art Contemporain, Paris, France
THE ALESSANDRO MENDINI EXHIBITION, WROCLAW, POLAND, 2014/2015 (mp4), also on YouTube
La petit Cathédrale, 1996 – 2002, miniature building in glass mosaic. Realized by Bisazza; Le Visage Archaïque, 2002, sculpture in hand-cut gold mosaic and Swarovski crystal. Realized by Bisazza; Petit idole. 2002, gold pendant with sapphires. Edition of three copies. Realized by Fondation Cartier pour l'Art Contemporain; Rosette by Domenico "Mimmo" Rotella. Realized by Bisazza. Collection of the Fondation Cartier pour l'Art Contemporain, Paris, FranceIn Wroclaw, Poland, the capital of Polish Silesia proud of its Roman Catholic past, present and future 
God reveals His will and manifests His power with the brilliance of the Bible
Wroclaw, Poland, the capital of Polish Silesia  proud of its Roman Catholic past, present and futureDziewiczy Wrocław, Europejska Stolica Kultury 2016. Dziewictwo do ślubu jest najlepsze dla ciebie. Virginal Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016. Virginity until marriage is the best for you.
Dziewiczy Wrocław, Europejska Stolica Kultury 2016. Dziewictwo do ślubu jest najlepsze dla ciebie. 
Virginal Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016. Virginity until marriage is the best for you.
Marcelina, 17, poleca   * * * * *  Marcellina, 17, recommends  

 2016-wroclaw-culture.com


The Art and Spirit of Wroclaw, PolandThe Art and Spirit of Wroclaw, Poland

***


The Multiannual Wroclaw Festival of Integrity of the Human Person. dedicated to St John Paul II
Motto: Time for Enlightenment in Europe

Love Wroclaw's culture. European Capital of Culture 2016: Wroclaw, Poland and San Sebastián (Donostia), Spain Europejska Stolica Kultury 2016: Wrocław, Polska i San Sebastian (Donostia), Hiszpania Capital Europea de la Cultura 2016: Wroclaw, Polonia y San Sebastián (Donostia), España 2016ko Europako Kultur Hiriburu: Wroclaw, Polonia eta San Sebastián (Donostia), Espainia
European Capital of Culture 2016: Wroclaw, Poland and San Sebastián (Donostia), Spain
Europejska Stolica Kultury 2016: Wrocław, Polska i San Sebastian (Donostia), Hiszpania
Capital Europea de la Cultura 2016: Wroclaw, Polonia y San Sebastián (Donostia), España
2016ko Europako Kultur Hiriburu: Wroclaw, Polonia eta San Sebastián (Donostia), Espainia


Wroclaw, Poland, European Capital of Culture 2016, is instrumental in promoting compensatory fertility to protect indigenous peoples of Europe from extinction and diverse European cultures from disappearance. 
culture of compensatory fertility - the last chance for Europe


***

The art of virginal charm - an irrepressible and an irresistible grace of virginity

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit

***

Miss Love of Wroclaw, Poland, World Virginity until Marriage Capital,
European Capital of Culture 2016


MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit

***

The Wroclaw Virgins are Us!


MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit***

European Capital of Culture 2016: Wroclaw, Poland and San Sebastián (Donostia), Spain
Europejska Stolica Kultury 2016: Wrocław, Polska i San Sebastian (Donostia), Hiszpania
Capital Europea de la Cultura 2016: Wroclaw, Polonia y San Sebastián (Donostia), España
2016ko Europako Kultur Hiriburu: Wroclaw, Polonia eta San Sebastián (Donostia), Espainia

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit

***

 Wroclaw Silesian Capital

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit

***

 Wroclaw close-ups

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

Wroclaw, Poland, the capital of Polish Silesia proud of its Roman Catholic past, present and future

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit

***

Saint Teresa Benedicta of the Cross, O.C.D. Roman Catholic nun, Virgin and Martyr
-
How Edith Stein, a rebellious Jewish girl raised in Wroclaw
became a saint patroness of Europe and of World Youth Day


MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour banner above to visit

***


SEDES SAPIENTIAE WRATISLAVIENSIS

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

 How to love the Germans? Jak pokochać Niemców?
Jak milovat Němců? Wie man die Deutschen lieben?


MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

Vocazione di san Matteo - Powołanie św. Mateusza  - The Calling of St. Matthew

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***


Mt Sleza  Silesian Sleza Mountain

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

MARCH OF VIRGINS UP TO THE MOUNT SLEZA
POCHOD PANICŮ A PANEN NA HORU SLEZU
MARSCH DER JUNGFRAUEN ZUM DEN BERG SLEZA


Góra Ślęża - punkt spotkań ludzi maszerujących w czystości ku małżeńskiej płodności
click the full colour icon above to visit

***

Ślęża - Maryjna Góra Pokoju
Sleza - The Marian Mountain of Peace
Sleza - La Montagna Mariana della Pace
Sleza - Mariánská Hora Míru
Sleza - Die Marian Berg des Friedens
Слеза - Марийная Гора Мира


MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit
***

Stations of the Cross Droga Krzyżowa Křížová cesta Kreuzweg
Przełęcz Tąpadła - Szczyt Ślęży


MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

Nature, Wildlife, Landscape, Ecology of Silesia, Poland

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

The Odra River, Mother of Western Poland

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***


silesian.eu Main Page

MLoW Poland icon full colour banner
click the full colour icon above to visit

***

Web pages in Polish

Śląsk #1: Ślęża - korzeń Śląska
od zamierzchłej przeszłości do teraźniejszości

Śląsk #2: Śląsk kolebką Polski

Śląsk #3: Dwieście lat prusactwa na Śląsku

Śląsk #4: Mapy

Źródło*Anna*Dzika*Przyroda*

Góra*Ślęża*Śląsk*Polski

Ślęża

Towarzystwo Ślężańskie

Grupa Ślęży - fragment starej mapy i mapa turystyczna

Sanktuarium Ślężańskiej Matki Bożej Dobrej Rady w Sulistrowiczkach

Ziemia Ślężańska w internecie

MARSZ DZIEWIC NA GÓRĘ ŚLĘŻĘ

Góra Ślęża - punkt spotkań ludzi maszerujących w czystości ku małżeńskiej płodności

SILESIAN
silesian.eu


28. lipca - July 28 - 28. července - 28. Juli
Dzień Śląska Polskiego - Polish Silesia Day - Den Polského Slezska - Polnisch Schlesiens Tag 28. lipca - July 28 - 28. července - 28. Juli
Dzień Śląska Polskiego - Polish Silesia Day - Den Polského Slezska - Polnisch Schlesiens Tag

Wroclaw Polish Silesia silesian.euWroclaw Silesian Capital